Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Awdurdod cyfrifol


Mae awdurdodau cyfrifol gyda’r hawl i gyflwyno sylwadau i’r awdurdod trwyddedu mewn perthynas â’r cais am grant, amrywio neu adolygu drwydded adeilad neu dystysgrif adeilad clwb.

Fodd bynnag mae’n rhaid i’r sylwadau fod yn seiliedig ar y pedwar amcan trwyddedu:

  • atal trosedd ac anrhefn
  • diogelwch y cyhoedd
  • rhwystro niwsans cyhoeddus
  • diogelu plant rhag niwed

Os ydych yn gwneud cais newydd am drwydded adeilad neu os ydych eisiau newid yr termau a / neu amodau ar eich trwydded bresennol, rhaid i chi hefyd anfon copi o’ch cais cyfan, heblaw am y ffi, i bob un o’r wyth Awdurdod Cyfrifol a restrir isod:

Heddlu Gogledd Cymru

Cydlynydd Trwyddedu
Heddlu Gogledd Cymru
Swyddfa’r Heddl
Yr Ala
PWLLHELI
Gwynedd
LL53 5BU
E-bost: Elizabeth.Williams@northwales.police.uk

Rheolwr Gweithrediadau Safonau Masnach

Adain Gwarchod Y Cyhoedd
Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7TW
01248 752 840

E-bost: safonaumasnach@ynysmon.gov.uk

Rheolwr Datblygu Cynllinio

Adain Cynllunio
Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7TW
01248 752 421

E-bost: cynllunio@ynysmon.gov.uk

Prif Swyddog Tân

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gorsaf Tân
Lon Llanberis
CAERNARFON
Gwynedd
01286 662990

E-bost: gwynedd.mon@nwales-fireservice.org.uk

Rheolwr Gweithrediadau  Iechyd Yr Amgylchedd

Adain Gwarchod Y Cyhoedd
Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7TW
01248 752 840

E-bost: ehealth@ynysmon.gov.uk

Teulu Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7TW
01248 725 888

E-bost: teulumon@ynysmon.gov.uk

Swyddog Gweinyddiaeth ac Adnoddau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus
Preswylfa
Ffordd Hendy
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 1PZ

E-bost: Trwyddedu.BIPBC@wales.nhs.uk

Swyddfa Gartref – Gorfodaeth Mewnfudo

Tîm Trwyddedu Alcohol
Lunar House 
40 Wellesley Road 
Croydon 
CR9 2BY

E-bost: Alcohol@homeoffice.gsi.gov.uk

Dylai'r cais gwreiddiol  a'r dogfennau cysylltiedig gael eu marcio yn ‘Breifat a Chyfrinachol’ a'i hanfon at:-

Trwyddedu

Adain Gwarchod Y Cyhoedd
Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

E-bost: trwyddedu@ynysmon.gov.uk