Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ffliw adar


Cafodd y Parth Atal Ffliw Adar (AIPZ) ei ddirymu ar 4 Gorffennaf 2023, ac nid yw bellach ar waith.

Parthau rheoli ffliw adar

Achosion cyfredol o ffliw adar a’r mesurau rheoli

Dilynwch y dolenni am gyngor ar y cyfyngiadau sy’n effeithio pob achos o ffliw adar.

Defnyddiwch fap rhyngweithiol yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion i ganfod os yw eich safle chi o fewn un o’r parthau hyn.

Mae’r risg i iechyd y cyhoedd o’r feirws yn isel iawn. Mae cig wedi ei goginio’n iawn a chynnyrch fel wyau yn saff i’w bwyta. 

Sut i adrodd am achosion

Peidiwch a chyffwrdd na chodi unrhyw adar sâl neu farw ond rhowch wybod i Defra.

Diweddariadau

Adnabod y risg ddiweddaraf i'ch dofednod a'ch adar anwes a'r camau y mae'n ofynnol i chi eu cymryd.

Diweddariad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru - bydd y ddolen yn agor tab newydd

Arwyddion clinigol

Efallai y bydd yr arwyddion clinigol a ganlyn yn bresennol:

 • pen wedi chwyddo
 • afliwiad glas ar y gwddf
 • colli’r awydd i fwyta
 • trafferthion anadlu megis: pig ar agor, peswch/tisian, gyrglo
 • dolur rhydd
 • dodwy llai o wyau
 • mwy o farwolaethau

Cofrestru dofednod ac adar hela

Dylech gofrestru eich dofednod, hyd yn oes os ydynt yn cael eu cadw fel anifeiliaid anwes, fel y gall yr Asiantaeth Anifeiliaid a Phlanhigion gysylltu â chi yn ystod achos o ffliw adar. Mae hyn yn ofyn cyfreithiol os oes gennych 50 neu fwy o adar. 

Mae dofednod yn cynnwys ieir, hwyaid, tyrcïod, gwyddau, colomennod, soflieir, ieir gini a ffesantod.

Dofednod (gan gynnwys adar hela): rheolau a ffurflenni cofrestru

Cyngor bioddiogelwch

Anogir pob ceidwad adar i gynnal lefelau bioddiogelwch uchel; pa un ai ydych yn cadw ychydig o adar anwes, neu os oes gennych haid fasnachol fawr.

I sicrhau lefelau bioddiogelwch uchel, dylai pob ceidwaid dofednod:

 • leihau symudiadau gan bobl i mewn ac allan o ardaloedd lle mae adar yn cael eu cadw
 • glanhau a diheintio esgidiau gan ddefnyddio diheintydd a gymeradwywyd gan y llywodraeth a chadw’r ardaloedd lle mae adar yn byw yn lân ac yn daclus
 • sicrhau nad yw’r ardaloedd lle mae adar yn cael eu cadw yn ddeniadol i adar gwyllt, er enghraifft, trwy roi rhwydi dros byllau ac atal mynediad i storfeydd bwyd
 • peidio cadw eich adar mewn ardaloedd lle mae yna wyddau, hwyaid a gwylanod, a pheidiwch â gadael iddynt gael mynediad i’r ardaloedd hynny
 • rhoi bwyd a dŵr i’ch adar mewn ardaloedd sydd wedi eu hamgáu er mwyn rhwystro adar gwyllt
 • glanhau a diheintio cerbydau ac offer sydd wedi dod i gysylltiad â dofednod a lleihau unrhyw halogiad sydd eisoes yn bodoli trwy lanhau a diheintio ardaloedd concrid
 • cadw llygaid gofalus ar adar am unrhyw arwyddion o glefyd a rhoi gwybod i’ch milfeddyg neu’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion am unrhyw adar sy’n sâl neu farwolaethau na ellir eu hesbonio