Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymeradwyaeth busness bwyd


A oes angen cymeradwyaeth arnaf?

Bydd eich busnes bwyd angen cymeradwyaeth, (Approval), os ydych yn bwriadu defnyddio "cynhyrchion heb eu prosesu sy'n dod o anifeiliaid" e.e. cig ffres, briwgig amrwd, llaeth amrwd, wyau, i gynhyrchu unrhyw un, neu gyfuniad o'r canlynol:

 • Briwgig a pharatoadau cig.
 • Cynhyrchion cig a chig wedi'i wahanu'n fecanyddol.
 • Molysgiaid bi-falf byw a chynhyrchion pysgodfeydd.
 • Llaeth amrwd (ac eithrio llaeth amrwd gwartheg).
 • Cynnyrch llefrith.
 • Wyau (nid cynhyrchu sylfaenol).
 • Cynhyrchion wyau.
 • Storfeydd oer a marchnadoedd cyfanwerthu.
 • Coesau llyffantod a malwod.
 • Brasterau anifeiliaid a choesarnau wedi’u rendro.
 • Stumogau, pledrennau a choluddion wedi’u trin.
 • Gelatin a cholagen. 
Mwy o wybodaeth ar y broses cymeradwyo

Eithriadau

Os yw eich busnes yn cyflenwi bwyd sy'n dod o anifeiliaid i'r defnyddiwr olaf yn unig, h.y. y sawl sy'n bwyta'r cynnyrch bwyd, yna efallai y caiff ei eithrio rhag cymeradwyaeth, fodd bynnag, bydd angen i chi sicrhau bod eich busnes wedi'i gofrestru gyda ni. 

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Os ydych yn meddwl efallai y bydd angen cymeradwyo eich busnes bwyd arfaethedig, cysylltwch â ni i drefnu ymweliad â'ch eiddo bwriedig. 

Yn ogystal â bodloni gofynion strwythurol penodol, bydd angen i’ch adeilad gael system Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol yn ei le. (HACCP)

Os yw eich busnes bwyd angen cymeradwyaeth, nid ydych yn gallu gweithredu hyd nes y bydd y gymeradwyaeth wedi'i rhoi gan yr awdurdod, a bod rhif cymeradwyo unigryw wedi’i roi, y mae'n rhaid ei gymhwyso i’r cynnyrch. Mae hefyd yn ofynnol i chi fod wedi cael hyfforddiant digonol mewn cymhwyso egwyddorion HACCP ac i chi a'ch staff fod wedi cael eich cyfarwyddo neu eich hyfforddi mewn materion hylendid bwyd i lefel sy'n briodol i'ch swyddi.