Cyngor Sir Ynys Môn

Cronfa Ffyniant Gyffredin: Ynys Môn (SPF)


Funded by UK government logo

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn rhan o agenda Cronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu cyfanswm o £16.1 miliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiadau lleol erbyn mis Mawrth 2025 ar Ynys Môn.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn, gyda help partneriaid lleol, wedi dewis 25 prosiect ar draws Ynys Môn i dderbyn arian  drwy’r dyfarniad a neilltuwyd i Ynys Môn gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae 15 o’r prosiectau yn gweithredu yn Ynys Môn yn unig, a 10 prosiect yn gweithredu ar draws ardal ehangach.

Manylion am bob prosiect dan Flaenoriaethau Buddsoddi’r SPF

Gwella gwydnwch ariannol trigolion Ynys Môn a’r economi llesiant

Sefydliad arweiniol: Cyngor Sir Ynys Môn

Cysylltwch â: financialinclusion@ynysmon.llyw.cymru

Mae’r prosiect hwn, mewn partneriaeth â Chanolfan Cyngor ar Bopeth (CAB) Ynys Môn, yn ceisio gwella gwydnwch ariannol aelwydydd Ynys Môn. Bydd cymorth yn cael ei ddarparu drwy ddefnyddio mannau cymunedol sydd eisoes yn bodoli. Bydd hyn yn cynnwys cymorth un i un penodol ar gyfer trigolion mewn trafferthion.

Bydd y prosiect hwn yn galluogi’r tîm hawliau llesiant, cynhwysiant ariannol a CAB Ynys Môn i weithredu ar sail ataliol ac ymyrraeth gynnar, gan sicrhau bod cymorth olrhain a dwys yn cael ei ddarparu ar gyfer aelwydydd sy’n wynebu tlodi ac amddifadedd, er mwyn mynd i’r afael â chaledi a gwella gwydnwch ariannol tymor hir.

Prosiect teledu cylch cyfyng (3 ardal) Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd a Môn

Sefydliad arweiniol: Cyngor Sir Ynys Môn (drwy’r Bartneriaeth Diogelwch Gwynedd a Môn)

Gosod teledu cylch cyfyng mewn 2 ardal ar Ynys Môn, yn bennaf Llangefni, Amlwch a Chaergybi. Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys gwaith ar golofnau golau penodol.

Y bwriad yw gwneud i bobl deimlo’n ddiogel yn y gymuned, ac i dargedu lleoedd sy’n dueddol o brofi ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Balchder Bro Môn

Sefydliad arweiniol: Menter Môn

Cysylltwch â: Elen Hughes enquiries@mentermon.com  

Mae’r prosiect yn ceisio cynnig gweithgareddau, digwyddiadau, gwelliannau ac ymyraethau ledled Ynys Môn, gan wireddu ac ymateb i’r blaenoriaethau sydd wedi’u hadnabod gan y cymunedau eu hunain a’r blaenoriaethau strategol sydd wedi’u hadnabod gan yr Awdurdod Lleol a sefydliadau gweithgar eraill.

Y prif amcanion yw:

 • annog balchder lleol
 • gwella iechyd a llesiant
 • meithrin cymunedau gwydn

Bydd y prosiect yn ychwanegu gwerth i hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol drwy gyflwyno ymyraethau ieithyddol, twristiaeth, amgylcheddol ac etifeddol, a chefnogi’r celfyddydau a digwyddiadau amgylcheddol.

Cryfhau a datblygu asedau a mwynderau drwy gydweithio gyda phartneriaid er mwyn cryfhau hybiau cymunedol, gwella hygyrchedd, a datblygu modelau gwireddu gwasanaethau lleol. Cefnogi cynlluniau cymunedol fydd yn cyfrannu at yr agenda sero net a gyrru dyhead ‘Ynys Ynni’ drwy gynlluniau a buddion cymunedol.

Annog perchnogaeth leol a chryfhau perthynas pobl gyda’u hamgylchedd lleol drwy ddarparu buddion mewn perthynas ag iechyd i’r cymunedau yn ogystal â buddion cadwraeth i’r amgylchedd a chadwraeth cynefinoedd a rhywogaethau brodor.

Cysylltu Pobl, Natur a Lleoedd

Sefydliad arweiniol: Coed Lleol – Small Woods

Cysylltwch â: Kate Clements kateclements@smallwoods.org.uk 

Bydd y prosiect hwn yn gwella sgiliau, gwydnwch a llesiant cymunedau ar gyfer y rheiny sydd ymhell o gyrraedd y farchnad waith (gan gynnwys y rheiny dros 50 oed, sy’n wynebu heriau cymhleth, gydag anghenion iechyd a llesiant), drwy sefydlu a datblygu mannau awyr agored hygyrch, gwella gweithgareddau dysgu a sgiliau, gwella coetiroedd a gwybodaeth am amgylcheddau lleol ar Ynys Môn.

Bydd y prosiect yn darparu rhaglenni dysgu a rhaglenni sy’n seiliedig ar natur i wella hyder; creu rhwydweithiau ar gyfer hyfforddi, gwirfoddoli a gwneud cynnydd; darparu cyrsiau er mwyn ysbrydoli pobl i ddewis gyrfaoedd ‘gwyrdd’ ym maes yr amgylchedd; cysylltu cymunedau, adfer a rheoli safleoedd natur coetiroedd a gwella hygyrchedd drwy wneud gwelliannau i seilwaith.

Cyrchfan Werdd

Sefydliad arweiniol: Cyngor Sir Ynys Môn

Cysylltwch â: Wiliam Stockwell wiliamstockwell2@ynysmon.llyw.cymru

Bydd y prosiect yn darparu buddion amgylcheddol a buddion i’r economi ymwelwyr yn unol ag amcanion a nodau’r Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a’r Cynllun Rheoli Cyrchfan.

Bydd amcanion y prosiect yn cyflawni’r 5 egwyddor arweiniol allweddol o fewn gwaith y cyrchfannau.

Gweler y rhain isod:

 • Gwella cymeriad yr arfordir a chefn gwlad
 • Mynd i’r afael â’r Argyfwng Natur
 • Yr AHNE fel Lle ar gyfer Mwynhau, Dysgu a Llesiant
 • Cymunedau Bywiog mewn Ardal Weithio
 • Rheoli’r AHNE mewn hinsawdd heriol

Creu Ynys Actif

Sefydliad arweiniol: Cyngor Sir Ynys Môn

Cysylltwch â: Owain Jones monactif@ynysmon.llyw.cymru

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys tair elfen wahanol:

 • Grant ar gyfer clybiau chwaraeon lleol. Bydd clybiau’n gallu gwneud cais am grantiau er mwyn datblygu eu clwb. Bydd grantiau gwerth £5,000 ac hyd at £30,000 yn cael eu hystyried.
 • Prosiectau Môn Actif megis:
  • Dementia Actif (Cefnogi ein cymunedau drwy greu profiadau sy’n galluogi unigolion gyda dementia, a’u teuluoedd, i fod yn actif);
  • Diogelwch dŵr (targedu plant blwyddyn 5 a 6 mewn ysgolion cynradd ar yr ynys, gan gynnwys elfennau ymarferol a damcaniaethol);
  • cynllun Atgyfeirio Pobl Ifanc ( cyfle i newid bywydau ein pobl ifanc sydd â phroblemau iechyd neu nad ydynt yn actif).
 • Buddsoddiad cyfalaf mewn canolfannau hamdden. 

Prosiect Pontio Cymunedau Môn 

Sefydliad arweiniol: Cyngor Sir Ynys Môn 

Cysylltwch â: Lyndsey Campbell-Williams lyndsey@medrwnmon.org

Y prif nôd y prosiect yma, mewn partneriaeth â Medrwn Môn yw datblygu ynys ddyfeisgar a gwydn, lle gall cymunedau fod yn rhan o ddylunio a darparu datrysiadau sy’n seiliedig ar y gymuned ac ar anghenion go iawn. Gweithio gyda Medrwn Môn er mwyn cyflawni’r agenda gwydnwch cyffredinol.

 • Datblygu a moderneiddio “hybiau” cymunedol presennol a “mannau diogel” ar gyfer cymunedau.
 • Creu 'hybiau' cymunedol a “mannau diogel” newydd ar gyfer cymunedau.
 • Astudiaeth hyfywedd ar gyfer datblygu darpariaeth chwarae a mannau gwyrdd ar gyfer plant a phobl ifanc.
 • Hyfforddiant a chefnogaeth – ar gyfer grwpiau a sefydliadau cymunedol i feithrin sgiliau fydd yn eu helpu i roi hwb i’w hadnoddau a’u capasiti i ddod yn fwy gwydn, gan gynnwys llunio cynigion a chodi arian, gwirfoddoli, adeiladu ar gapasiti, ymwneud â chymunedau, a rheoli prosiectau. 

Lle Da – Rhaglen Llunio Lle

Sefydliad arweiniol: Cyngor Sir Ynys Môn

Cysylltwch â: Dewi Lloyd dat@ynysmon.llyw.cymru

Rhaglen Llunio Lle ar gyfer Canol Trefi a Phentrefi mwy Ynys Môn, sydd yn mynd i:

 • darparu Rhaglen Llunio Le ar gyfer canol trefi a phentrefi gwyliau Ynys Môn
 • cefnogi’r gwaith o ddatblygu a darparu cynlluniau llunio lle ar gyfer canol trefi / pentrefi mwy
 • gwella’r tirlun drefol a chyfleusterau yng nghanol ein trefi a phentrefi gwyliau
 • helpu i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd a gwella ymddangosiad siopau
 • cefnogi cynghorau tref / cymuned perthnasol i ddatblygu a darparu’n lleol
 • Cronfa Llunio Lle i gefnogi prosiectau a gweithgareddau sy’n cyflawni’r uchod
 • darparu adnoddau ar gyfer marchnata, hyrwyddo, digwyddiadau, gwelliannau gweledol

Gogledd Cymru actif, iach a hapus 

Sefydliad arweiniol: Gogledd Cymru Actif North Wales

Cysylltwch â: Mike Pary mike@actifnorthwales.cymru 

Cynllun ar draws siroedd Môn, Gwynedd, Dinbych a Fflint.

Cefnogi pobl i fod yn actif yn rheolaidd. Bydd y prosiect yn datblygu ac yn meithrin capasiti, sgiliau, gwydnwch a hyder o fewn y cymunedau hynny y mae’r cymorth ei angen fwyaf arnynt, ac a fydd yn elwa fwyaf o’r cymorth unigryw hwn.

Bydd y gwaith yn cael ei arwain gan y cymunedau gan ganolbwyntio ar roi’r pŵer iddynt helpu i ddatblygu datrysiadau cynaliadwy, tymor hir er mwyn bod yn actif bob dydd.

Cyfleoedd Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru – Cyfraniad Ynys Môn 

Sefydliad arweiniol: Uchelgais Gogledd Cymru

Cysylltwch â: Nia Medi Williams niamediwilliams@uchelgaisgogledd.cymru

Cynllun ar draws siroedd Môn, Gwynedd, Dinbych a Fflint.

Nod y prosiect yw bod pobl, busnesau a chymunedau ledled gogledd Cymru’n elwa i’r eithaf ar y buddion a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil y buddsoddiadau sy’n gysylltiedig â’r Weledigaeth Twf, gan gynnwys Bargen Dwf Gogledd Cymru.

Mae’r prosiect yn dilyn Prosiect Galluogi’r Weledigaeth Twf a ariannwyd drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop a’i nod yw sefydlu adnodd rhanbarthol yn sail ar gyfer cyflawni’r Weledigaeth Twf ar gyfer gogledd Cymru. Canolbwyntir ar bump o ffrydiau gwaith allweddol:

 • cydweithio rhanbarthol
 • sgiliau
 • digidol
 • ynni a sero net
 • buddion a gwerth cymdeithasol

Bydd y prosiect yn cynnal amryw weithgareddau a chynlluniau er mwyn sicrhau y manteisir i’r eithaf ar gyfleoedd fel hyn a bod cymunedau ledled y rhanbarth yn gweld y buddion.

Caru Cymru 

Sefydliad arweiniol: Cadw’ch Gymru’n Daclus

Cysylltwch â: Gruff Jones Gruff.Jones@keepwalestidy.cymru

Cynllun ar draws siroedd Môn, Conwy, Fflint a Wrecsam.

Bydd Cadw’ch Cymru’n Daclus yn darparu amrywiaeth o weithgareddau sydd wedi’u profi, ac mae llawer (e.e. codi sbwriel yn wirfoddol) eisoes wedi gweithio’n dda mewn partneriaeth gyda’r 4 cyngor:

 • Cynnal ac ehangu’r rhwydwaith o hybiau codi sbwriel cymunedol.
 • Cefnogi ac ehangu’r rhwydwaith o bencampwyr codi sbwriel.
 • Cefnogi ac ehangu’r cynllun parthau di-sbwriel - sicrhau bod mwy o ysgolion a busnesau yn cymryd cyfrifoldeb dros gadw eu hardal leol yn ddi-sbwriel.
 • Sefydlu a hyfforddi grwpiau cymunedol newydd i ‘fabwysiadu’ a chynnal eu hardal leol, a pharhau i gefnogi grwpiau cymunedol presennol.
 • Ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth a newid ymddygiad.
 • Cysylltu gydag Awdurdodau Lleol a Grwpiau Cymunedol i adnabod cynlluniau ac ymgyrchoedd addas i fynd i’r afael â materion ansawdd yr amgylchedd lleol, megis baw cŵn, tipio, sbwriel twristiaid ac yn y blaen.
 • Paratoi pecyn cymorth ac adnoddau ar gyfer ymgyrchoedd ansawdd yr amgylchedd lleol.
 • Darparu cymorth a chyngor i Awdurdodau Lleol ynghylch datblygu strategaethau sbwriel/tipio.
 • Sefydlu a chefnogi caffis trwsio, siopau ail-defnyddio/cyfenwid, amnestau gwastraff, siopau ailgylchu dros dro a gweithgareddau eraill i fynd i’r afael â thipio, cefnogi pobl ar incwm isel (drwy ailddosbarthu eitemau am ddim) a lleihau gwastraff (egwyddorion yr economi gylchol).
 • Holiaduron sbwriel blynyddol i adnabod problemau cyson a dadansoddiadau er mwyn ysgogi camau gweithredu.

Academi Digidol Gwyrdd Ynys Môn

Sefydliad arweiniol: Grŵp Llandrillo Menai

Cysylltwch â: Donna Hodgson greendigital@gllm.ac.uk

Mae’r prosiect hwn yn darparu cymorth gwerthuso a mentora arbenigol i busnesau er mwyn gwella eu gallu Digidol a Sero Net yn unol â’u strategaeth busnes craidd, cefnogi busnesau i wella effeithlonrwydd, gweithgarwch, lleihau carbon a lleihau costau. Bydd y prosiect yn;

 • Cwblhau prawf diagnostig ar yr amgylchedd a sylfaen ddigidol y busnes;
 • Darparu map penodol ar gyfer datgarboneiddio a digidoleiddio;
 • Mentora busnesau i gyflawni yn erbyn y cynlluniau hynny;
 • Dod o hyd i gyllid er mwyn cefnogi buddsoddiad cyfalaf, rhannu arfer gorau, a chefnogi newidiadau cysylltiedig o fewn gweithredoedd ac ymddygiad gweithwyr.

Cefnogi Busnesau Môn 2

Sefydliad arweiniol: Cymunedau’n Ymlaen Môn

Cysylltwch â: Rhys Roberts ​rhys@moncf.co.uk

Bydd y prosiect yn darparu cymorth un i un gan fentor penodol, cymorth gyda’r gwaith o gynllunio busnes a pharatoi llif arian, cymorth gyda chais am Gyfeirnod Treth Unigryw a grantiau ariannol bach ar gyfer busnesau newydd a’r rheiny sydd eisoes yn bodoli.

Gellir darparu cymorth fel a ganlyn:

 • Cymorth i gefnogi cynllun busnes
 • Cymorth i gwblhau asesiad llif arian
 • Cymorth i baratoi ceisiadau grant
 • Hyfforddiant ar gyfer camu i’r byd hunangyflogaeth
 • Atgyfeirio at ddewisiadau eraill sy’n fwy addas
 • Creu, neu adnewyddu gwefannau / y cyfryngau cymdeithasol – gwella presenoldeb ar-lein

Tanio Arloesedd

Sefydliad arweiniol: Parc Gwyddoniaeth Menai (T/A M-Sparc)

Cysylltwch â: Pryderi ap Rhisiart post@m-sparc.com 

Bydd Tanio Arloesedd yn darparu cyfleoedd i fusnesau, cymunedau a phobl ledled Ynys Môn i ffynnu. Gan greu cyfleoedd gwaith lefel uwch newydd, cefnogi twf busnesau, creu mentrau newydd arloesol ac uwchsgilio pobl leol yn y sectorau Digidol ac Ynni.

Bydd y prosiect yn gweithio gyda phlant rhwng 11 a 16 oed sydd mewn perygl o ddod yn NEET*, a’u teuluoedd, gan ddysgu sgiliau bywyd iddynt a’u gwneud yn ymwybodol o’r llwybrau i mewn i fusnes.

Bydd “Tanio Arloesedd” yn cryfhau gwydnwch; ar lefel bersonol gan greu dinasyddion cadarn, canolbwyntio ar lesiant a gwydnwch ar lefel economaidd, a sicrhau amrywiaeth ac economi gref.

Cymorth arbenigol ar gyfer Mentrau Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru

Sefydliad arweiniol: Cwmpas

Cysylltwch â: Nicola Mehegan info@cwmpas.coop

Cynllun ar draws siroedd Môn a Gwynedd

Darparu cymorth ymgynghori arbenigol a gweithgareddau datblygu’r farchnad er mwyn gwella capasiti Busnes Cymdeithasol Cymru ledled Ynys Môn a Gwynedd.

Cynnig gwerth ychwanegol i ymyrraeth cymorth busnes cymdeithasol sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth ymgynghori arbenigol (mewn meysydd megis adnoddau dynol, treth, cyllid ac ati) a gweithgareddau datblygu’r farchnad sydd wedi’u dylunio i gefnogi’r sector i dyfu drwy rwydweithio, cynnig hyfforddiant a digwyddiadau ynghylch themâu megis mynediad at gyllid, y byd digidol, marchnata ac ati, a hyrwyddo cynlluniau cymorth a grantiau gan yr awdurdod lleol.

Mentergarwch – Ynys Môn a Gwynedd

Sefydliad arweiniol: Menter Môn Cyf

Cysylltwch â: Sara Lois Roberts post@hwbmenter.cymru

Cynllun ar draws Môn a Gwynedd.

Bydd y prosiect hwn yn cynnal ac yn datblygu gwasanaeth cymorth busnes yr Hwb Menter, gan ddarparu gwybodaeth, cyngor, rhwydweithiau a lleoliadau i entrepreneuriaid ddatblygu eu syniadau ar gyfer mentrau newydd yn fusnesau llwyddiannus.

Bydd y prosiect Hwb Menter hefyd yn darparu gweithgareddau ‘SMART Gwynedd a Môn’ sy’n hybu defnydd o dechnoleg SMART mewn trefi yn yr ardal.

Cynllun Talebau Sgiliau ac Arloesedd

Sefydliad arweiniol: Prifysgol Bangor

Cysylltwch â: Bryn Jones SIV@bangor.ac.uk

Cynllun ar draws Môn, Gwynedd a Fflint.

Bydd y cynllun talebau sgiliau ac arloesedd yn cefnogi busnesau bach a chanolig, ac entrepreneuriaid graddedig i fanteisio ar arbenigedd, cyfleusterau, sgiliau a doniau Prifysgol Bangor sy’n berthnasol i’w hymchwil a’u datblygiad, arloesedd ac anghenion sgiliau.

Bydd talebau yn gallu cael eu defnyddio yn erbyn costau ymgynghorwyr, gofod arbenigol neu gyrsiau.

Môn Ymlaen 2

Sefydliad arweiniol: Cymunedau Ymlaen Môn

Cysylltwch â: Rhys Roberts rhys@moncf.co.uk

Mae’r prosiect hwn yn wasanaeth Cymorth Cyflogaeth Dwys sy’n ceisio lleihau diweithdra a chyfraddau annweithgarwch (a chyflogadwyedd) ledled Ynys Môn, fydd yn ei dro yn helpu busnesau lleol i lenwi swyddi gwag ac uwchsgilio staff.

Defnyddio cysylltiadau cryf Môn CF gyda chyflogwyr lleol, a rhaglen unigryw o hyfforddiant a chymwysterau i gefnogi’r rheiny nad ydynt mewn gwaith neu nad ydynt yn weithgar, yn economaidd, o fewn eu gwaith. Bydd hyn yn cynnwys y rheiny sydd eisoes mewn gwaith ond sydd eisiau gwella eu rhagolygon.

Y bwriad yw uwchsgilio cyfranogwyr drwy raglen ddarparu unigryw yn llawn hyfforddiant a chymwysterau, a chefnogi’r rheiny sydd mewn angen a chael gwared ar rwystrau lle bo’n bosibl ar yr un pryd a chefnogi cyflogwyr drwy fynd i’r afael â’u hanghenion.

Pobl Ifanc Ynys Môn – 'yn llwyddo gyda’u gilydd'

Sefydliad arweiniol: Cyngor Sir Ynys Môn

Cysylltwch â: Ellen Rowlands ellenrowlands@gwynedd.llyw.cymru 

Bwriad y prosiect hwn yw cefnogi pobl ifanc Ynys Môn i gyflawni hyd eithaf eu gallu drwy wella sgiliau, llesiant a’u hatal rhag dod yn NEET yn y dyfodol. Bydd y prosiect yn mynd i’r afael â rhai o’r bylchau yn y ddarpariaeth bresennol drwy:

 • ychwanegu at y gwaith ataliol mewn ysgolion a chefnogi’r disgyblion hynny sy’n wynebu heriau o ran pontio i addysg, hyfforddiant neu waith ar ôl gadael yr ysgol.

Er mwyn cyflawni’r nod, byddant yn ychwanegu gwerth i’r ddarpariaeth bresennol drwy gyflwyno dwy brif elfen.

Darparu fframwaith Cwricwlwm wahanol

 • Rhaglen o weithgareddau a chymorth, gan gynnwys cymorth arbenigol ym maes llesiant emosiynol, gweithgareddau awyr agored a phecyn o gyrsiau byr a hir fydd yn arwain at gymhwyster lefel 1 neu 2 ar gyfer disgyblion ym mlynyddoedd 9/10/11 gyda deilliannau meddal a chaled. Bydd deilliannau caled yn cynnwys cymwysterau FfCChC llawn.
 • Bydd y rhai meddal yn cynnwys gwelliannau mewn agwedd, ymddygiad, ysgogiad ac ymgysylltiad.

Profiad gwaith ehangach

 • Cyfle i ddysgwyr fanteisio ar gyfleoedd yn y farchnad lafur leol – canolbwyntir ar ddysgu sy’n ymwneud â gwaith, manteisio ar gyfleoedd gyda chyflogwyr i gynnig lleoliadau profiad gwaith.

Lle am Byth

Sefydliad arweiniol: Cyngor Sir Ynys Môn

Cysylltwch â: Rachel Rowlands Llyfrgelloedd|Libraries@ynysmon.gov.uk

 • Adnewyddu cyfleuster storio presennol yn Llyfrgell Llangefni er mwyn creu man croesawgar a ellir ei ddefnyddio gan y gymuned a sefydliadau, yn ogystal â gwasanaethau’r llyfrgell a’i bartneriaid mewnol ac allanol.
 • Peilota rhaglen gynhwysfawr ac amrywiol o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi’u dylunio i gyflwyno amrywiaeth o bynciau i drigolion Ynys Môn. Bydd y gweithgareddau’n amrywio o ymweliadau gan awduron i hyrwyddo darllen ac ysgrifennu fel diddordeb ac ar gyfer llesiant, i weithdai sy’n cyflwyno’r sgiliau digidol a chreadigol a ddefnyddir yn y diwydiant cyhoeddi, perfformiadau mawr a gweithdai celf a chrefft bach.
 • Gwella cyfleoedd ar gyfer unigolion a grwpiau bach i dderbyn cymorth digidol a helpu i adfer materion TG penodol nad ydynt wedi’u crybwyll mewn cyrsiau ffurfiol.

Supportive Steps

Sefydliad arweiniol: Grŵp Llandrillo Menai

Cysylltwch â: Phil Jones Jones14p@gllm.ac.uk

Cynllun ar draws Môn, Gwynedd a Conwy.

Bydd Camau Cefnogol yn darparu pecyn unigryw o gymorth mentora ar gyfer cyfranogwyr rhwng 16 a 25 oed sy’n camu i Addysg Bellach, ac yn cynnwys gwasanaeth Iechyd Meddwl a Llesiant Cofleidio sy’n gwella eu taith o’r coleg i fyd gwaith.

Sgiliau Cyflogwyr Gogledd Cymru

Sefydliad arweiniol: Grŵp Llandrillo Menai

Cysylltwch â: Geraint Jones employerskillsproject@gllm.ac.uk

Cynllun ar draws Môn, Gwynedd a Conwy.

Prosiect fydd yn cefnogi cyflogwyr i adnabod a diwallu anghenion hyfforddiant a bylchau sgiliau yn eu gweithlu. Bydd hyn yn caniatáu i’w gweithwyr ddatblygu sgiliau ychwanegol fydd yn ei dro yn creu twf a chyflawni amcanion strategol y busnes. Bydd hyfforddiant yn cael ei gynnig mewn sesiynau grŵp ac unigol yn y gweithle.

Llwybrau Talent Twristiaeth

Sefydliad arweiniol: Grŵp Llandrillo Menai

Cysylltwch â: Claire Jones jones37c@gllm.ac.uk

Cynllun ar draws Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych.

Mae’r Rhwydwaith TALENT Twristiaeth yn darparu’r seilwaith hanfodol ar gyfer darparu hyfforddiant sy’n sylfaen i dwf strategol y sectorau twristiaeth a lletygarwch yng Ngogledd Cymru.

Bydd y prosiect braenaru yn dylunio a chodi ymwybyddiaeth o gyfleoedd gwaith ym maes twristiaeth a lletygarwch, ar y cyd â Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (Gyrfa Cymru/Gweithio Gyda’n Gilydd), i hyrwyddo’r cyfleoedd cyfleoedd ar gael ac annog pobl i hyfforddi ar gyfer y diwydiant i fodloni’r galw cynyddol.

Rhifedd Byw

Sefydliad arweiniol: Grŵp Llandrillo Menai

Cysylltwch â: Sioned Williams multiply@gllm.ac.uk

Cynllun ar draws Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych.

Bydd y prosiect hwn yn hyrwyddo rhifedd ymhlith oedolion mewn amrywiaeth o gymunedau a lleoliadau gwaith, er mwyn cefnogi poblogaeth Ynys Môn i wella eu sgiliau rhifedd mewn cyd-destun y gallent uniaethu ag o.

Yn ychwanegol at ddarpariaeth gymunedol, mae cymorth un-i-un ar gael ar lefel leol, gan ei gwneud hi’n haws i fabwysiadu agwedd amrywiol, lle gall unigolion gymryd rhan mewn sesiynau un i un ynghyd â chymorth wedi’i drefnu a sesiynau addysgu mewn lleoliadau cymunedau gwahanol ledled Ynys Môn.

Y bobl fydd yn manteisio ar y rhaglen hon fwyaf fydd oedolion sy’n 19+ oed ar Ynys Môn nad ydynt wedi cyflawni cymhwyster Mathemateg L2, ac sydd eisiau gwella eu sgiliau rhifedd, yn ogystal â’r rheiny sydd eisiau deall sut y gallent ddefnyddio sgiliau rhifedd yn eu bywydau dydd i ddydd er enghraifft arbed arian ar ynni drwy ddefnyddio awgrymiadau arbed ynni syml; sicrhau bod eu harian yn para o ran siopa wythnosol a pharatoi bwyd iach am lai o arian.

Lluosi Môn

Sefydliad arweiniol: Cymunedau Ymlaen Môn

Cysylltwch â: Rhys Roberts rhys@moncf.co.uk

Mae’r prosiect yn cynnwys Môn CF yn cynnal cyrsiau cymunedol ar draws Ynys Môn gyda sgiliau rhifedd cudd wedi’u hymgyffori – y rhan fwyaf yn arwain at gymhwyster a sesiynau yn cael eu rhedeg gan CAB yn gwella sgiliau rhifedd a mwy o hyder i reoli eu harian.

Un agwedd o’r prosiect yw gosod 8 prentis gyda chyflogwr dibynadwy ac ymrwymo i NVQ Lefel 2 lle bo hynny’n bosibl.