Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Datblygu gwledig


Mae'r canlynol yn darparu gwybodaeth, dolenni a manylion cyswllt ar gyfer nifer o gynlluniau datblygu gwledig.

Nid yw pob cynllun wedi'i restru yma, ac mae ardaloedd gwledig hefyd yn gymwys ar gyfer ystod o gynlluniau cymorth ehangach/cyffredinol.

Fforwm Gwledig CLlLC

Mae'r cyngor sir yn aelod o Fforwm Gwledig CLlLC ar gyfer awdurdodau lleol sy'n cwmpasu ardaloedd gwledig yng Nghymru.

Mae'r Fforwm yn ystyried ac yn lobïo dros bolisïau i gefnogi anghenion Cymru Wledig.

Menter Môn

Sefydlwyd Menter Môn yn wreiddiol yn 1995 i ddarparu prosiectau datblygu gwledig arloesol ar Ynys Môn.

Mae bellach yn fenter gymdeithasol ddielw sy'n darparu ystod eang o brosiectau a gwasanaethau ledled Gogledd Cymru. Mae Menter Môn yn ceisio ychwanegu gwerth at adnoddau'r rhanbarth er budd trigolion lleol.

Ymhlith y rhain mae'r amgylchedd naturiol ac adeiledig, treftadaeth, iaith, pobl a chynnyrch amaethyddol.

Ffôn: 01248 725 700

Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) i Gymru

Mae Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE, sy'n cau yn 2023, wedi cefnogi llawer o brosiectau gwledig ar Ynys Môn.

Menter Môn fu'r corff arweiniol ar gyfer Partneriaeth Gwledig Ynys Mon / Grŵp Gweithredu Lleol.

Nod Llywodraeth Cymru yw parhau i gefnogi camau pwysig a ariannwyd yn flaenorol o dan y Cynllun Datblygu Gwledig

Cefnogaeth llywodraeth y DU i ardaloedd gwledig

Mae llywodraeth y DU hefyd yn ymwneud â chefnogi amaethyddiaeth a chymunedau gwledig.

Bu Cronfa Adnewyddu Cymunedol y Deyrnas Unedig ac mae'r adnoddau Cronfa Ffyniant Gyffredin a ddyrannwyd i Ynys Môn yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau ar draws yr ynys.

Cefnogaeth i ffermio ac arallgyfeirio fferm

Mae amryw o gynlluniau cyngor a chymorth ar gael drwy gynllun Cyswllt Ffermio Llywodraeth Cymru.

Mae Swyddog Cyswllt Ffermio penodol ar gyfer Ynys Môn.

Mae angen i ffermwyr gofrestru i dderbyn y gefnogaeth hon.

Manddaliadau a thir amaethyddol 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn berchen ac yn rheoli ystâd o ffermydd a thir fferm ar draws yr Ynys.

Yn amodol ar argaeledd, cynigir tenantiaethau fferm i annog mynediad i'r sector amaethyddol lleol.

Grantiau a thaliadau gwledig Llywodraeth Cymru

Mae gan Lywodraeth Cymru gynlluniau cymorth ariannol amrywiol sy'n ymwneud â ffermio, cynhyrchu bwyd, a choetir.

Gall y rhain newid dros amser.