Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwrthlif dros dro yr A55 yng Nghaergybi yn dechrau heddiw

Wedi'i bostio ar 28 Rhagfyr 2020

Bydd gwrthlif dros dro ar yr A55 rhwng cyffyrdd 2 – 4 tua’r dwyrain yn dechrau o heddiw ymlaen (dydd Llun, 28 Rhagfyr) fel rhan o gynlluniau wrth gefn Llywodraeth Cymru ar gyfer diwedd y cyfnod Pontio â’r UE.

Nod y cynlluniau yw lleihau unrhyw darfu posibl yn y porthladd, y dref a’r gymuned yn ehangach.

O’r 1 Ionawr, bydd yn rhaid i gwmnïau fferi ar y ffordd i Iwerddon gysylltu gwybodaeth am dollau i’w harcheb ac os ydynt yn cyrraedd heb wneud hynny ni fydd yn bosibl iddynt gael mynediad i’r porthladd.

Mae’r sefyllfa waethaf resymol a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru yn tynnu sylw at y ffaith y gallai 40-70% o’r Cerbydau Nwyddau Trwm sy’n cyrraedd y porthladdoedd wedi diwedd y Cyfnod Pontio gael eu gwrthod gan nad oes ganddynt y dogfennau iawn. Mae disgwyl i’r uchafswm fod yng nghanol Ionawr, ond mae angen gwneud trefniadau erbyn diwedd y cyfnod Pontio o hanner nos ar y 1af Ionawr.

Bydd pob Cerbyd Nwyddau Trwm sy’n cael eu gwrthod yn y porthladd yn cael eu hail-gyfeirio yn ôl i’r gwrthlif i fynd oddi ar y ffordd ar Gyffordd 4 ac ymuno â’r gerbytffordd tua’r gorllewin, sydd wedi ei neilltuo ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm sydd wedi eu hail-gyfeirio. Byddant naill ai’n cael eu hail-gyfeirio i safle arall, neu os nad oes safle arall ar gael byddant yn cael eu cadw ar yr A55 wrth iddynt drefnu y gwaith papur cywir.

Mae’r gwaith eisoes ar y gweill ar Blot 9 Parc Cybi ac mae’r safle i fod yn barod i dderbyn Cerbydau Nwyddau Trwm erbyn canol mis Ionawr.

Meddai’r Gweinidog Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates: “Mae angen inni weithredu’r cynlluniau wrth gefn hyn er mwyn gwneud popeth y gallwn i leihau unrhyw darfu posibl yn y porthladd, cymuned Caergybi a’r ardal ehangach.

“Rydyn ni wedi wynebu y math yma o sefyllfa o’r blaen, ac mae gennym ddyletswydd i baratoi ar gyfer y sefyllfa waethaf bosibl. Rydyn ni’n disgwyl i’r amser prysuraf ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm fod tuag at ganol Ionawr, ac mae’n bosibl, ond nid yn bendant, y bydd y diwrnodau cyntaf ym mis Ionawr yn gymharol ddistaw. Fodd bynnag, mae’n rhaid inni fod yn barod am unrhyw beth.

“Byddwn yn adolygu ein cynlluniau yn barhaus a chyn gynted ag y daw yn glir nad ydym bellach angen gwrthlif, byddwn yn dod â’r cynllun i ben.

“Rydym wedi bod yn gweithio gyda partneriaid ledled Gogledd Cymru, gan gynnwys Cyngor Ynys Môn, ar y cynlluniau hyn. Bydd unrhyw adolygiadau a newidiadau i’r cynlluniau yn cael eu gwneud mewn ymgynghoriad llawn â hwy.

“O’r dechrau rydym wedi bod yn glir y byddai dull gweithredu Llywodraeth y DU ar ein perthynas fasnachu yn y dyfodol â’r UE yn golygu y perygl o darfu sylweddol yng Nghymru, yn enwedig ar y ffin.”

Am yr wybodaeth ddiweddaraf am y traffig yng Nghaergybi ewch i Trafnidiaeth Cymru ar https://traffig.cymru/ @TrafficWalesN.

Mae cwestiynau cyffredin ar y cynlluniau ar gyfer Caergybi ar gael ar safle Paratoi Cymru https://llyw.cymru/porthladd-caergybi-cwestiynau-cyffredin

Cyhoeddir y datganiad yma ar ran Llywodraeth Cymru.


Wedi'i bostio ar 28 Rhagfyr 2020

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na