Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Grant canol tref ar gyfer eiddo gwag ac arwynebedd llawr


Caergybi, Llangefni ac Amlwch

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gwahodd mynegiant o ddiddordeb gan berchnogion / datblygwyr eiddo neu arwynebedd llawr gwag yng nghanol trefi Caergybi, Llangefni ac Amlwch.

Efallai y bydd y Tîm Tai Gwag yn gallu darparu cefnogaeth ariannol i landlordiaid/perchnogion eiddo gwag i ddod ag arwynebedd domestig gwag yn ôl i ddefnydd fel tai fforddiadwy ar gyfer ymgeiswyr ar Gofrestr Tai Cyngor Sir Ynys Môn.

Bydd trosi arwynebedd llawr masnachol gwag ar loriau uchaf / arwynebedd llawr gwaelod mewn ardaloedd ffryntiad eilaidd i ddefnydd preswyl yn cael ei ystyried hefyd, ar yr amod bod unrhyw ganiatâd cynllunio angenrheidiol yn ei le.

Mae’n rhaid cwblhau gwaith sy’n derbyn cymorth grant erbyn mis Mawrth 2024.

Mae’n rhaid i brosiectau fod yn gymwys am arian Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru ar gyfer canol trefi cymwys trwy’r cyngor.

Dylid nodi nad oes gwarant y bydd grant yn cael ei gynnig hyd nes bydd y perchennog / landlord wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol gan y cyngor. Ni fydd unrhyw waith a wneir cyn derbyn cymeradwyaeth yn gymwys ar gyfer y grant a byddai’n rhaid i chi dalu am y gwaith hwnnw eich hun.

Cymhwysterau

 • Mae’r math hwn o gymorth grant yn ddewisol.
 • Rhaid bod yr eiddo wedi’i gofrestru yn wag gyda’r awdurdod lleol am o leiaf 6 mis.
 • Rhaid i’r eiddo lleoli o fewn ffiniau canol trefi (dolen i map) Caergybi, Amlwch neu Llangefni. 
 • Rhoddir blaenoriaeth i dŷ teras neu dŷ pâr 2 lofft, neu fflat un llofft.
 • Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn berchennog (berchenogion) cofrestredig yr eiddo ac wedi cofrestru a Rhentu Doeth Cymru.
 • I fod yn gymwys i dderbyn cymorth grant, rhaid i berchennog yr eiddo ymrwymo i Gytundeb Hawl Enwebu gyda'r Cyngor am gyfnod o 5 mlynedd ac/neu gytuno ar rent fforddiadwy sydd o fewn terfynau’r Lwfans Tai Lleol (linc i Lwfans Tai Lleol | LLYW.CYMRU)
 • Rhaid cytuno ar y gwaith cymwys, ar ôl i’r Cyngor ei archwilio.

Amodau sylfaenol

 • Dylid gosod yr eiddo i denantiaid oddi ar Gofrestr Dai’r Cyngor am gyfnod o bum mlynedd fel y pennir yn y Cytundeb Hawl Enwebu.
 • Bydd canran y grant y gellir ei gynnig yn 70% o gyfanswm cost y gwaith, hyd at uchafswm o £25,000.
 • Bydd angen tystiolaeth o gyllid digonol i gwrdd â’r diffyg rhwng cyfanswm cost y gwaith a’r grant a dderbyniwyd.
 • Sicrheir y grant fel bridiant dir lleol gyda'r Gofrestrfa Tir am gyfnod o bum mlynedd o ddyddiad cwblhau'r gwaith a rhaid ei ad-dalu'n llawn os yw'r ymgeisydd yn gwerthu'r eiddo cyn diwedd y cyfnod y cytunwyd arno neu yn torri amodau’r Cytundeb Hawl Enwebu.

Ffurflen mynegiant o ddiddordeb

I gael eich ystyried ar gyfer y cynllun, a fyddech cystal â llenwi ffurflen mynegiant o ddiddordeb.

Ewch i'r ffurflen mynegi diddordeb ar-lein

Cwestiynau am y cynllun

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r cynllun neu amodau’r grant at:

Swyddog Tai Gwag
Gwasanaethau Tai
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn 01248 750 230 / 07971 156 155

E-bost: swyddogtaigwag@ynysmon.llyw.cym

Logo Llywodraeth CymruLogo Cyngor Sir Ynys Môn

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.