Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol


Mae grantiau gwerth hyd at £25,000 ar gael i berchnogion tai neu ddarpar berchnogion tai ar gyfer adnewyddu eiddo gwag i’w gwneud yn ddiogel i fyw ynddynt a gwella eu heffeithlonrwydd ynni.

Mae’r grant ar gael mewn rhandaliadau wrth i’r gwaith fynd rhagddo. Mae’n ofynnol i’r ymgeisydd roi cyfraniad gwerth o leiaf 15%.

Meini Prawf Cymhwysedd

Gall unrhyw un wneud cais am grant. fodd bynnag, i fod yn gymwys:

  • rhaid bod yr eiddo wedi’i gofrestru yn wag a heb ei ddodrefnu gyda’r awdurdod lleol am o leiaf 12 mis;
  • Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â chysylltiad lleol ag Ynys Môn. Mae gan o leiaf un o'r ymgeiswyr:
    • byw neu weithio ar Ynys Môn am gyfnod parhaus o bum mlynedd neu fwy yn union cyn cyflwyno’r cais, neu
    • wedi byw ar Ynys Môn am gyfnod parhaus o bum mlynedd neu fwy rhywbryd yn y gorffennol
  • rhaid bod yr eiddo o dan berchnogaeth yr ymgeisydd, neu ei fod yn y broses o’i brynu pan fo’r cais yn cael ei wneud; ac
  • os yn llwyddiannus, rhaid i’r ymgeisydd fyw yn yr eiddo am o leiaf 5 mlynedd ar ôl cwblhau’r gwaith a hynny fel ei brif a’i unig breswylfa.

Gwneud cais

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sy’n cyflawni’r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru.

Gwneud cais am grant cartrefi gwaag yma - bydd y ddolen yn agor tab newydd

Manylion cyswllt:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Rhif ffôn: 01443 494712
E-bost: GrantiauCartrefiGwag@rctcbc.gov.uk

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.

Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag Cenedlaethol - Cwestiynau Cyffredin - bydd y ddolen yn agor tab newydd