Cyngor Sir Ynys Môn

Grant Cymorth Tai


Mae gan bob awdurdod lleol yng Nghymru dîm Grant Cymorth Tai sy’n gyfrifol am fonitro, adolygu a datblygu gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai.

Mae cymorth yn golygu eich helpu chi i wneud rhywbeth, yn hytrach na gwneud rhywbeth ar eich rhan, ‘gwneud gyda’ yn hytrach na ‘gwneud dros’. Mae enghreifftiau o gymorth o’r fath yn cynnwys:

 • cymorth i gynnal tenantiaeth
 • cymorth i reoli arian / talu biliau
 • cymorth i gadw eich cartref yn ddiogel
 • cymorth i gael mynediad at addysg a chyflogaeth a chadw apwyntiadau
 • cymorth gyda budd-daliadau ac arian
 • cymorth i ddeall a llenwi ffurflenni
 • cymorth i fod yn rhan o’r gymuned leol ac i ymuno â grwpiau
 • cymorth i ailsefydlu cydberthnasau
 • cymorth i ganfod llety addas

Gellir darparu cymorth drwy gyfrwng wasanaethau cymorth hyblyg NEU lety â chymorth.

Mae Cymorth Hyblyg yn wasanaeth hyblyg sydd yn helpu pobl i gael tenantiaeth a’i gynnal.

Mae Cymorth Hyblyg yn darparu cymorth ymarferol a chyngor i bobl fregus o fewn eu cartrefi eu hunain a’r gymuned.

Pwrpas y llety â chymorth yw galluogi pobl i fyw mor annibynnol â phosib o fewn eu cymuned, gyda ffocws gwirioneddol ar gynhwysiad cymdeithasol.

Mae gwasanaethau llety â chymorth yn cynnwys hostelau, llochesi, tai gwarchod, llety gofal ychwanegol, neu fflatiau hunangynhwysol. Ni fyddai tenant yn byw mewn eiddo llety â chymorth yn y lle cyntaf oni bai eu bod angen cymorth.

Sut i gael mynediad i'r Grant Cymorth Tai

Un Pwynt Mynediad Grant Cymorth Tai (SPOA)

Mae’r llwybr cyfeirio Un Pwynt Mynediad ar gyfer y Grant Cymorth Tai yn gwirio’r atgyfeiriad er mwyn sicrhau ei fod yn addas ac yn gymwys ac yna’n ei gyfeirio at y darparwr cymorth mwyaf priodol.

Bydd y darparwr gwasanaeth yn cysylltu â’r person ac yn trefnu bod asesiad yn cael ei gwblhau ac yna bydd y darparwr a’r person bregus yn cytuno ar y math a’r lefel o gefnogaeth i’w ddarparu. Os ydych chi, neu rywun yr ydych yn eu hadnabod, angen cymorth cysylltiedig â Thai gallwch:

 • ofyn i’r gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr iechyd, neu unrhyw weithiwr proffesiynol arall o asiantaethau megis Tai, y Gwasanaeth Prawf, Addysg neu’r Adran Gwaith a Phensiynau i gysylltu ar eich rhan
 • gofyn i ffrind neu aelod o’r teulu gysylltu ar eich rhan
 • gysylltu eich hun drwy anfon e-bost neu lenwi ffurflen gyfeirio

Manylion Cyswllt Un Pwynt Mynediad

Housing Support Grant logoE-bost: spoa@ynysmon.gov.uk
Ffôn: 01248 751937

neu dewch i Swyddfa’r Cyngor i siarad â Swyddog:

Swyddog Un Pwynt Mynediad
Adran Dai
Prif Swyddfa’r Cyngor
Llangefni
LL77 7TW

Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.