Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwasanaeth Cefnogaeth Tai


I gael y diweddariadau diweddaraf, edrychwch ar ein tudalen wybodaeth COVID-19.

Ydych chi’n cael anawsterau yn eich cartref presennol? A ydych chi angen cefnogaeth tai i’ch helpu chi fyw’n annibynnol ac yn ddiogel?

Mae cefnogaeth hyblyg tai yn wasanaeth tymor byr sydd ar gael yn rhad ac am ddim o bobl sy’n cael anawsterau yn rheoli eu cartrefi a byw’n annibynnol yn y gymuned.  Gall ein Swyddogion Cefnogi eich helpu chi i ddelio ag argyfwng a gwella eich sgiliau a’ch hyder i gymryd rheolaeth o’ch bywyd a gwneud eich penderfyniadau eich hun.

Gan ddibynnu ar eich anghenion, gallwn eich helpu:

 • I sefydlu eich cartref newydd a setlo ynddo.
 • Adrodd am waith trwsio sydd angen ei wneud, datrys problemau rhent a materion tenantiaeth.
 • Rheoli eich arian, biliau a chyllideb.
 • Llenwi ffurflenni ac ysgrifennu llythyrau.
 • Cael mynediad i fudd-daliadau lles.
 • Trefnu apwyntiadau a chyfarfodydd.
 • Cael mynediad i wasanaethau eraill.
 • Datblygu sgiliau bywyd fel coginio, glanhau a siopa.
 • Cael mynediad i hyfforddiant, addysg a gwaith.
 • Cael mynediad i weithgareddau hamdden.
 • Cadw mewn cyswllt â theuluoedd a ffrindiau.

Ni allwn helpu gyda gofal personol na gofal iechyd.

 • Mae’r gwasanaeth ar gael i breswylwyr Ynys Môn sy’n 16 oed neu’n hŷn, yn byw mewn unrhyw fath o lety, gan gynnwys perchenogion tai.  Rydym yn cefnogi pobl sengl a theuluoedd sy’n ymrwymedig i weithio gyda ni.

  Efallai y byddwch angen cefnogaeth am nifer o wahanol resymau, fel:

  • Rydych yn symud i lety newydd neu lety di-gefnogaeth.
  • Rydych yn cael anawsterau gyda’ch llety presennol ac efallai eich bod mewn perygl o golli eich cartref.
  • Rydych yn gadael ysbyty, carchar neu ofal, ac angen cefnogaeth i fyw’n annibynnol.
  • Rydych yn ddigartref ac yn byw mewn llety dros dro.
  • Rydych dan bwysau gyda phroblemau iechyd meddwl.
  • Mae gennych broblemau gyda chyffuriau neu alcohol.
  • Rydych yn dianc rhag trais yn y cartref.

Sut rydw i yn gwneud cais am Wasanaeth?

I wneud cais am gymorth mewn perthynas â thai, cysylltwch â:

E-bost: spoa@ynysmon.llyw.cymru

Ffôn: 01248 751937

Dewch i Swyddfa’r Cyngor i siarad â swyddog:

Swyddog Un Pwynt Mynediad
Adran Dai
Prif Swyddfa’r Cyngor
Llangefni
LL77 7TW

Rhowch eich caniatâd i rannu gwybodaeth amdanoch

Efallai eich bod eisiau gofyn i rhywun eich cynrychioli chi er mwyn cysylltu â’r Gwasanaethau Tai ar eich rhan mewn perthynas â mater gwasanaethau tai. 

Gallwch ofyn i’ch Aelod Lleol, Aelod o'r Senedd, Aelod Seneddol, cyfreithiwr, ffrind neu berthynas i’ch cynrychioli. Bydd eich cynrychiolydd angen y wybodaeth perthnasol am eich cais i allu eich helpu.

I wneud cais am y gwasanaeth, cofrestrwch gyda'r porth ar-lein a llenwch y ffurflen ar-lein isod.

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gofrestru gyda Fy Nghyfrif. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau, sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost. Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.

Rhowch eich caniatâd i rannu gwybodaeth amdanoch

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na