Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Hwb Ymyrraeth Gynnar Ynys Môn


Mae’r Hwb Ymyrraeth Gynnar yn:

  • Gyfarfod aml-asiantaethol sy’n trafod pa wasanaethau ataliol yw’r rhai gorau i ddarparu’r cynnig a rhoi gwasanaeth ymyrraeth gynnar i blant a’u teuluoedd yn Ynys Môn
  • Cefnogi teuluoedd yn Ynys Môn i gael at ymyrraeth gynnar er mwyn atal anghenion rhag gorfod cael eu huwchgyfeirio
  • Bydd yr hyb yn cynnwys asiantaethau partner a chynrychiolwyr o’r trydydd sector

Meini prawf

Anglesey Early Help HubTeulu sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACE) y mae gennych bryder yn eu cylch.

Sut i gyfeirio

Cwblhewch y ffurflen gyfeirio gyfun a'u hanfon at: teulumon@ynysmon.llyw.cymru

Beth sy'n digwydd nesaf?

  • Bydd y cyfeiriad yn cael eiado lygu gan Teulu Môn ymhen 5niwrnod gwaith
  • Bydd cyfarfod yr Hwb Ymyrraeth Gynnar yn cael ei gynnal bob pythefnos
  • Cymorth priodol yn cael ei nodi
  • Yr asiantaeth briodolyn cysylltu â’r teulu
  • Y sawl gyfeirioddyn cael gwybodam y canlyniad

Manylion cyswllt i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth

Mae Teulu Môn yn darparu cyngor arbenigol diduedd yn rhad ac am ddim, gwybodaeth a chanllawiau ar unrhyw beth o ofal plant, iechyd, hamdden, cymorth i rieni a chyllid sydd ar gael yn eich ardal a llawer iawn mwy.

Mae Dewis Cymru yn wefan a all ddarparu gwybodaeth ynghylch llesiant yng Nghymru. Mae Dewis yn cynnwys gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol a all helpu swyddogion proffesiynol a theuluoedd i gael cymorth.

Mae Medrwn Môn yn darparu cyfeirlyfr o wybodaeth mewn perthynas â’r gwasanaethau llesiant cymunedol sydd ar gael i deuluoedd.

Mae'r rhwydwaith iechyd cyhoeddus yn darparu mynediad ar unwaith i wybodaeth gynhwysfawr am iechyd cyhoeddus.