Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Pobl ifanc yn gadael gofal


Waeth beth yr ydych yn dymuno ei wneud ar ôl gadael gofal, bellach mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnig cymorth a chefnogaeth i chi gyflawni eich nod mewn bywyd.

Er mwyn gwneud a chyflawni pethau yn eich bywyd, bydd angen i chi wneud y penderfyniadau sy’n iawn i chi. Efallai bod gennych syniad o ba fath o swydd neu yrfa sy’n apelio atoch. Yn ystod y blynyddoedd nesaf, bydd angen i chi wneud penderfyniadau ynghylch pethau megis: 

  • mynd i goleg
  • gadael ysgol
  • rhywle i fyw
  • cofrestru gyda meddyg

Hefyd bydd gennych obeithion a dyheadau y  byddwch yn dymuno eu gwireddu yn y dyfodol. Efallai y byddent yn cynnwys:

  • dysgu gyrru 
  • ennill cymwysterau a dysgu sgiliau 
  • dod o hyd i waith ac ennill cyflog
  • cael ty eich hun

Mae’r Ddeddf Gadael Gofal  yn cydnabod bod pobl ifanc yn gyffredinol, gan gynnwys pobl  mewn gofal, angen cefnogaeth i’w cynorthwyo ar eu taith trwy fywyd. O hyn ymlaen bydd pobl ifanc sy’n gadael gofal yn cael y gefnogaeth honno.

Yn fuan ar ôl eich pen blwydd yn bymtheg byddwch yn cyfarfod â’ch Gweithiwr Ôl-Ofal a fydd yn aelod o Dîm Plant a Theuluoedd Gwasanaethau Cymdeithasol Ynys Môn. Gallwch ofyn i rywun arall fod yn gynghorydd i chi ond, pwy bynnag a gaiff ei benodi, bydd yn eich annog i barhau i dderbyn cefnogaeth ffrindiau ac oedolion eraill yr ydych yn eu hadnabod.

Rôl y gweithiwr fydd gwrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud a bod yn gyswllt swyddogol i ba bynnag gymorth a chefnogaeth yr ydych ei angen i wneud penderfyniadau am eich dyfodol.

Os ydych yn dymuno rhagor o wybodaeth gallwch siarad â’ch Gweithiwr Cymdeithasol, Gofalwr Maeth neu’r Tîm Ôl-Ofal y Gwasanaethau Cymdeithasol neu wrth galw un o swyddogion Teulu Mon.