Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cŵn yn baeddu


Yn unol â Gorchymyn (Cŵn yn Baeddu Tiroedd) Ynys Môn 1997 cyflawnir trosedd oni fydd perchenogion cŵn yn clirio i fyny wedi i’w cŵn faeddu unrhyw dir sy’n dir penodedig.

Oni fyddwch yn clirio i fyny ar ôl eich ci efallai y byddwch yn cael dirwy sefydlog o £75 neu’n cael eich erlyn yn y llys a allai olygu dirwy o hyd at £1000. I’r bag, i’r bin!

Ydi hi’n drosedd bob amser i beidio â chlirio i fyny ar ôl eich ci?

 • gwneir eithriad ar gyfer pobl sydd wedi eu cofrestru’n ddall
 • nid yw’n drosedd os oes gennych esgus rhesymol

Beth sydd ddim yn esgus rhesymol?

 • nid yw dweud nad oeddech yn gwybod bod eich ci wedi baeddu yn esgus rhesymol.
 • nid yw dweud nad oes gennych ffordd addas o gael gwared ar y carthion (bag plastig,’ poop scoop’ ac ati) yn esgus rhesymol.
 • nid yw dweud nad oes bin gwastraff cwn, bin sbwriel neu gynhwysydd addas arall ar gael yn esgus rhesymol.

Yn lle mae’r gorchymyn yn berthnasol?

Yn amodol ar yr eithriadau a nodir isod, mae’r gorchymyn yn berthnasol i’r holl diroedd agored yn Ynys Môn y mae gan y cyhoedd hawl i fod arnynt (p’un a ydynt yn talu i gael mynediad neu beidio). Mae hyn yn cynnwys llecynnau chwarae a chaeau chwarae mewn ysgolion, caeau chwarae eraill, llefydd chwarae, llecynnau adloniant mewn parciau, meysydd parcio cyhoeddus, safleoedd picnic, promenadau, gerddi cyhoeddus, iardiau eglwysi, mynwentydd a’r rhan fwyaf o draethau.

Eithriadau:

 • lonydd gyda chyfyngiad cyflymdra o dros 30 mya a’r tir o boptu iddynt
 • tir a ddefnyddir ar gyfer amaeth neu diroedd coediog
 • tir sydd yn bennaf yn dir corsiog, rhostir neu waun
 • tir comin gwledig
 • tir preifat nad yw’r perchennog yn dymuno iddo gael ei gynnwys

Nid yw’r gorchymyn yn berthnasol i erddi preifat, dreifiau ac ati gan nad ydynt ar gyfer mynediad cyffredinol.

Beth ddylwn i ei wneud onid wyf yn siwr?

Cymerwch fod y gorchymyn yn berthnasol a chliriwch i fyny ar ôl eich ci!

Am ragor o wybodaeth ynghylch materion cŵn yn baeddu, Cynllun Cofrestru Cŵn Gwirfoddol a materion eraill sy’n ymwneud â bod yn berchen ar gi cysylltwch ag Iechyd yr Amgylchedd, Ffôn: (01248) 750057

 • Polisi cŵn yn baeddu

  Lluniwyd y polisi hwn i roi gwybodaeth ynghylch sut y bydd yr Adran Iechyd yr Amgylchedd yn ymateb i gwynion am gwn yn baeddu mewn mannau cyhoeddus.

 • Sut ydw i yn rhoi gwybod am achosion o gŵn yn baeddu?

  Cysylltwch ag Adran Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Ynys Môn.

 • Toxacara (llyngyr)

  Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cyhoeddi taflen i godi ymwybyddiaeth perchenogion cwn, am yr effeithiau posibl y gallai baw cwn sydd wedi ei heintio gyda’r llyngyr toxocara ei gael ar iechyd.