Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cronfa Creu Ynys Actif


Fel rhan o raglen Ffyniant Cyffredin DU, mae oddeutu £1.3m wedi ei glustnodi ar gyfer Ynys Môn gyda pheth o’r arian wedi ei ymrwymo ar gyfer sefydlu Cronfeydd ar gyfer cefnogi prosiectau cymunedol.

Mae £400,000 wedi ei glustnodi ar gyfer cefnogi prosiectau sy’n arwain at greu Ynys iach ac actif. Bydd y gronfa yn cael ei weinyddu ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Môn Actif.

Amserlen

Dyddiad agor y gronfa ar gyfer Rownd 1 yw 12 Chwefror 2024.

Dyddiad cau cyflwyno ceisiadau i'r gronfa yw 5pm ar 11 Mawrth 2024. Byddwn yn anelu i asesu a chymeradwyo ceisiadau erbyn 15 Ebrill 2024.

Ni fydd yn bosib ariannu unrhyw weithgaredd sydd wedi cychwyn cyn bydd llythyr cynnig wedi ei arwyddo a’i ddychwelyd i swyddogion Cyngor Sir Ynys Môn.

Ar hyn o bryd nid ydym yn rhagweld y byddwn yn agor ail rownd i ymgeisio ar gyfer y gronfa. Mi all rownd ychwanegol cael ei gynnal pe bai’r galw yn y rownd gyntaf yn isel.

Pwy sy’n cael ymgeisio

Mae’r gronfa yn agored unrhyw sefydliad nid er elw sy’n cydymffurfio a’r canllawiau ymgeisio. Er engrhaifft, clybiau chwaraeon cymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol.

Beth sydd yn bosib ei ariannu

Mae’n bosib ymgeisio am symiau rhwng £5,000 hyd at £30,000, i ariannu prosiect yn ei gyfanrwydd, neu i ariannu rhan o brosiect mwy. Tra mae’n bosib cyflwyno cais am 100% o gostau’r prosiect mi fydd ymdrechion i gydariannu’n cael eu hystyried wrth sgorio ceisiadau. Pan fydd y grant yn cyfrannu at brosiect mwy, bydd disgwyl i’r pecyn ariannol gyfan fod yn ei le cyn rhyddhau grant o’r gronfa hon.

Bydd disgwyl i bob cais unai::

 • creu cyfleoedd ychwanegol/ newydd i fod yn gorfforol actif mewn chwaraeon neu weithgareddau ffitrwydd a llesiant, neu
 • cyfrannu tuag at gynaladwyedd mudiadau sydd yn darparu’r cyfleodd uchod

Math o eitemau a gellir eu hariannu

 • Gwariant angenrheidiol i sefydlu clwb neu dîm newydd neu ehangu’r nifer sydd yn medru cymryd rhan yn eich gweithgareddau.
 • Hyfforddiant i gymhwyso gwirfoddolwyr fydd yn ehangu cyfleodd i fod yn actif.
 • Llogi cyfleusterau er mwyn sefydlu clwb neu dîm newydd neu ehangu’r nifer sydd yn medru cymryd rhan yn eich gweithgareddau.
 • Mesurau effeithiolrwydd ynni mewn cyfleusterau chwaraeon.
 • Buddsoddiad mewn cyfleusterau er mwyn creu cyfleoedd ychwanegol yn cynnwys gwaith dichonolrwydd angenrheidiol.
 • Buddsoddiad mewn prosiectau fydd yn creu llif incwm rheolaidd i’r mudiad, ac felly’n cryfhau cynaladwyedd ariannol.
 • Uwchraddio cyfleusterau i greu cyfleoedd cynhwysol newydd.
 • Costau cynnal digwyddiad fydd yn annog mwy o bob i fod yn actif yn rheolaidd- OND bydd angen dangos llwybrau clir i bobl parhau i gymryd rhan wedi’r digwyddiad.

Math o eitemau fydd ddim yn gymwys

 • Costau cynnal a chadw offer ac adeiladau.
 • Costau cynnal gweithgareddau sydd eisoes yn bodoli.
 • Costau cyflogi staff mewn rôl sydd eisoes yn bodoli.

Rydym yn awyddus i weld ceisiadau sydd yn creu cyfleoedd i grwpiau sydd â lefel is o gyfranogiad ar yr ynys ar hyn o bryd e.e. merched a genethod, pobl hŷn / 60+, plant 4-11 oed, pobl anabl, grwpiau BAME, y rhai hynny sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig.

Bydd angen dangos fod y prosiect yn cyfrannu tuag at brif ganlyniad y grant - mwy o ddefnyddwyr cyfleusterau/amwynderau.

Sut i wneud cais

Darllenwch yr atodiadau ar y dudalen hon cyn gwneud cais. Maent yn cynnwys gwybodaeth hanfodol i wneud y broses o wneud cais yn haws i chi.

Unwaith y byddwch yn barod i gyflwyno'ch cais, llenwch y ffurflen ar-lein a defnyddiwch y botwm 'Cyflwyno' ar ddiwedd y ffurflen i anfon eich ffurflen atom.

Cofiwch sicrhau eich bod hefyd yn cyflwyno'r dogfennau atodol sydd wedi eu rhestru o fewn y canllaw, gyda’ch cais. Ni fydd yn bosib prosesu ceisiadau anghyflawn.

Mae rhestr wirio ar gyfer pa wybodaeth a llwythiadau y bydd eu hangen arnoch i wneud cais ar ddechrau'r ffurflen ar-lein.

Ffurflen enghreifftiol i'ch helpu

Rydym wedi creu fersiwn enghreifftiol o'r ffurflen gais ar-lein.

Edrychwch ar y ffurflen hon fel eich bod yn gwybod pa wybodaeth y bydd ei hangen arnoch pan fyddwch yn gwneud cais gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein.

Ffurflen gais ar-lein

Ar gau i geisiadau.

Dyddiad cau: 5pm, 11 Mawrth 2024

Os oes angen cyngor arnoch ar eich cais, cysylltwch â Swyddog Grantiau Môn Actif, Mr Dave Barker: davebarker@ynysmon.llyw.cymru 01248 752 954 neu 07967 845 468 cyn cyflwyno.

Copïau papur

Os oes angen copi papur neu gopi dros e-bost o’r ffurflen gais arnoch, cysylltwch â Mr Dave Barker: davebarker@ynysmon.llyw.cymru 01248 752 954 neu 07967 845 468.

Cofiwch sicrhau eich bod hefyd yn cyflwyno'r dogfennau atodol sydd wedi eu rhestru o fewn y canllaw, gyda’ch cais. Ni fydd yn bosib prosesu ceisiadau anghyflawn.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.