Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun cymorth costau byw


Bydd y cynllun yn cynnwys 2 elfen:

 • prif gynllun (yn ymwneud â rhai talwyr Treth y Cyngor)
 • cynllun dewisol (dim manylion pendant am hyn eto)

Mae'r prif gynllun wedi cau.

Cynllun dewisol

Rydym wedi penderfynu y caiff cronfa'r cynllun dewisol ei defnyddio i gefnogi aelwydydd sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer un o'r categorïau isod: 

Y Dreth Gyngor

Caiff taliad o £150 ei wneud i aelwyd:

Os nad ydi’r unigolyn sy’n atebol am dalu’r Dreth Gyngor yn gymwys i daliad o dan y prif Gynllun Costau Byw oherwydd ei fod ef/hi’n derbyn un neu fwy o’r  eithriadau canlynol:

 • pobl sy’n derbyn gofal (Eithriad Dosbarth I)
 • pobl sy’n darparu gofal (Eithriad Dosbarth J)
 • pobl â nam meddyliol difrifol (Eithriad Dosbarth U)
 • gadawyr gofal sy’n 18 oed neu hŷn ond o dan 25 oed (Eithriad Dosbarth X)
 • eiddo sydd wedi’i feddiannu gan fyfyrwyr yn unig (Eithriad Dosbarth N) 

Ni fydd rhaid i aelwydydd sy’n gymwys o dan y categori hwn wneud cais am daliad.  

Caiff talebau eu hanfon at unigolion cymwys ym mis Hydref 2022.

Tai cymdeithasol a llety â chymorth

Caiff taliad o £150 ei wneud i: 

 • drigolion sy’n byw mewn lleoliadau llety â chymorth
 • tai cymdeithasol bandiau E ac uwch (eiddo mwy) 

Ni fydd rhaid i aelwydydd sy’n gymwys o dan y categori hwn wneud cais.

Bydd adran dai Cyngor Sir Ynys Môn yn hwyluso’r cymorth ariannol i’r rheiny sy’n gymwys. 

Newid mewn amgylchiadau

Caiff taliad o £150 ei wneud i’r: 

Rheiny sydd wedi symud i eiddo band A-D neu a dderbyniodd ostyngiad yn y Dreth Gyngor ym mand A-I ar ôl i’r prif gynllun ddod i rym (15 Chwefror 2022) ac sydd heb dderbyn taliad o dan y prif gynllun oherwydd bod eu hamgylchiadau wedi newid ar ôl y dyddiad cymwys.

Bydd rhaid i aelwydydd cymwys gofrestru.

Bydd ffurflen ar-lein ar gael yma yn fuan.

Gofalwyr di-dâl

Bydd y Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn hwyluso’r cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl.

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr ar (01248) 370 797 neu anfonwch e-bost i help@carersoutreach.org.uk

Cefnogaeth i gyn-filwyr

Fe ddylai cyn-filwyr sydd angen mwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gysylltu â Kath Eastman drwy ffonio (01407) 861 171 neu gellir anfon neges e-bost at Kath.Eastment@Anglesey.ssafa.org.uk

Caledi ariannol

Bydd cymorth ariannol ar gael i drigolion Ynys Môn sydd mewn caledi ariannol.

Gall pobl sydd mewn caledi ariannol ac nad oes ganddynt fynediad at gymorth caledi ychwanegol, fel y Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) wneud cais.

Gall cyllid gefnogi costau bwyd a thanwydd. Bydd hyn yn cefnogi pobl sy’n profi tlodi ‘mewn gwaith’. Yn dilyn asesiad, gellir gwneud cyllid o hyd at £300.

Gwnewch gais trwy Cyngor ar Bopeth Ynys Môn

Mae Cyngor ar Bopeth Ynys Môn yn dal i dderbyn ceisiadau ond mae'r cynllun wedi cau gyda Chyngor Sir Ynys Môn.

Dylid e-bostio ceisiadau wedi'u cwblhau at:

COLphase2@gmail.com (Cyngor ar Bopeth Ynys Môn)

Gellir cyflwyno copïau papur wedi’u cwblhau gyda’r proflenni gofynnol yn Cyngor ar Bopeth Ynys Môn.

Cais am daliad disgresiwn tuag at gostau byw

Ffurflenni papur

Ffurflenni cais y gronfa caledi ar gael yn:

 • Y llyfrgelloedd yr ynys i gyd
 • Aberffraw - Swyddfa'r Bost
 • Amlwch - Pritchard Hardware and Ironmongery a chanolfan hamdden
 • Biwmares - Popty Central Bakery
 • Bodorgan - Premier Stores
 • Bryngwran - Tafarn Iorwerth Arms
 • Brynsiencyn - Bodlondeb Stores
 • Caergybi - canolfan hamdden
 • Cemaes - Swyddfa'r Bost
 • Dwyran - Siop y Ddraig Goch
 • Gaerwen - Swyddfa'r Bost
 • Gwalchmai - Gwesty’r Gwalchmai
 • Llanddaniel Fab - Swyddfa'r Bost
 • Llanddona - Tafarn Owain Glyndwr
 • Llanerchymedd - Tafarn y Tarw
 • Llanfaes - Clwb Golff Henllys
 • Llanfaethlu - Siop Tŷ Coffi
 • Llangaffo - Swyddfa'r Bost
 • Llangefni - canolfan hamdden
 • Llangoed - Swyddfa'r Bost
 • Malltraeth - Malltraeth Stores
 • Moelfre - Tafarn Kinmel Arms Pub
 • Niwbwrch - Premier Stores
 • Rhosneigr - Swyddfa'r Bost
 • Rhydwyn - Tafarn Church Bay

Prif gynllun

Mae'r cynllun hwn wedi cau.

Roedd y prif gynllun yn cynnwys taliad ‘costau byw’ o £150 i dalwyr treth y cyngor sy’n byw mewn eiddo bandiau A i D, a holl dalwyr treth y cyngor sy’n cael Gostyngiad Treth y Cyngor (sef 'budd-dal Treth y Cyngor' gynt), beth bynnag yw band eu heiddo (A i I).

Nid oedd y £150 yn ad-daliad ar fil Treth y Cyngor, roedd o'n daliad i helpu gyda chostau cynyddol yr holl filiau cyfleustodau.

Mae un taliad i bob cartref cymwys.

Taliadau

Mae’r Cyngor wedi cwblhau’r gwaith o anfon allan talebau talu i’r holl aelwydydd cymwys i dderbyn y taliad dan gynllun Llywodraeth Cymru. Mae dros 90% o’r talebau anfonwyd allan wedi cael eu cyfnewid am arian, gyda’r aelwyd yn derbyn taliad o £150. 

Roedd Cyngor Sir Ynys Môn wedi comisiynu Allpay i brosesu’r holl daliadau i dalwyr y Dreth Gyngor cymwys ar gyfer y prif gynllun.

Derbyniodd yr holl dderbynwyr cymwys lythyr drwy’r post gyda thaleb côd bar i’w gyflwyno yn eu Swyddfa Bost lleol, ynghyd â phrawf adnabod, fel y nodir yn y llythyr.

Dim ond unwaith y gellir cyfnewid talebau am arian a byddent yn dod i ben fis ar ôl eu cyhoeddi.

Talebau sydd wedi dod i ben

Mae oddeutu 3,000 o dalebau yn parhau heb eu cyfnewid am arian, gyda nifer o aelwydydd wedi cysylltu â’r Cyngor i ofyn i wneud y taliad allan i enw gwahanol neu i gyfeiriad gwahanol. 

Rydym yn y broses o siecio’r ymholiadau a byddwn yn anfon allan llwyth pellach o dalebau i aelwydydd cymwys, lle bo’r daleb wreiddiol wedi rhedeg allan o amser. Byddwn yn gwneud hyn cyn diwedd Medi 2022.

Os ydych yn disgwyl i’ch taleb cael ei ail anfon, plîs peidiwch â’n cysylltu eto, bydd y daleb newydd yn cael ei anfon allan yn awtomatig.

Os nad ydych wedi derbyn taleb newydd erbyn 1 Hydref 2022, plîs cysylltwch â’r tîm Dreth Gyngor ar 01248 750 057 a dewiswch yn opsiwn priodol, neu e-bostiwch Refeniw@ynysmon.llyw.cymru

Cwestiynau cyffredin

Bydd pob aelwyd cymwys yn derbyn taleb y gellir ei chyfnewid yn y Swyddfa Bost cyn pen 30 diwrnod o ddyddiad y daleb.

Bydd rhaid i unigolion cymwys fynd â dogfennau adnabod gyda hwy i’r Swyddfa Bost. Bydd rhestr o’r dogfennau adnabod derbyniol yn y llythyr a fydd yn cael ei anfon gyda’r daleb.

Gan mai dim ond nifer gyfyngedig o Swyddfeydd Post sydd ar Ynys Môn, dim ond 2,000 o dalebau fydd yn cael eu dosbarthu bob wythnos.

Bydd y talebau cyntaf yn cael eu hanfon i aelwydydd, gan ddechrau gydag eiddo band A hyd nes y byddwn yn cyrraedd eiddo band D.

Fe all rywun fynd i’r Swyddfa Bost ar eu rhan (aelod o’r teulu, cymydog, gofalwr).

Os na all rywun fynd i’r Swyddfa Bost ar eu rhan, dylent gysylltu â Thîm Budd-daliadau Tai’r Cyngor a byddwn yn gwneud y taliad yn syth i’w cyfrif banc unwaith y mae dyddiad y daleb wedi dod i ben. Bydd rhaid iddynt gwblhau ffurflen gofrestru.

Cysylltwch â: budddaliadau@ynysmon.llyw.cymru

Rydym yn y broses o siecio’r ymholiadau a byddwn yn anfon allan llwyth pellach o dalebau i aelwydydd cymwys, lle bo’r daleb wreiddiol wedi rhedeg allan o amser. Byddwn yn gwneud hyn cyn diwedd Medi 2022.

Os ydych yn disgwyl i’ch taleb cael ei ail anfon, plîs peidiwch â’n cysylltu eto, bydd y daleb newydd yn cael ei anfon allan yn awtomatig.

Os nad ydych wedi derbyn taleb newydd erbyn 1 Hydref 2022, plîs cysylltwch â’r tîm Dreth Gyngor ar 01248 750 057 a dewiswch yn opsiwn priodol, neu e-bostiwch Refeniw@ynysmon.llyw.cymru

Na.

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y taliad rhaid i’r eiddo fod yn brif gartref i’r deiliad.

Na.

Na.

Bydd y taliadau y bydd y Cyngor yn eu gwneud i’r cwmni allanol yn dod o’r grant gweinyddu a fydd yn cael ei dalu i’r Cyngor gan Lywodraeth Cymru.

Byddwch yn ofalus!

Rydyn ni'n annog trigolion i fod yn ystyriol o e-byst, negeseuon testun neu alwadau ffôn o ffynonellau amheus sy'n cynnig gwybodaeth am y cynllun, oherwydd gallai hyn fod gan rywun sy'n ceisio dwyn eich gwybodaeth bersonol chi, megis manylion eich cyfrif banc chi.