Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Rheoli AHNE 2023 i 2028: Ymgynghoriad â rhanddeiliaid


Daeth yr ymgynghoriad i ben 9 Mehefin 2023

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn awyddus i glywed gan unigolion, grwpiau, sefydliadau a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb sylweddol yn y ffordd y bydd yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yn cael ei rheoli yn y dyfodol.

Y cynllun

Mae’r cynllun newydd hwn yn rhannu gwybodaeth am gryfderau’r rhanbarth, ardaloedd sy’n profi heriau neu rwystrau a chyfleoedd prosiect sy’n cymryd blaenoriaeth ar gyfer y dyfodol.

A ninnau mewn byd sy’n newid yn barhaus, mae angen lleoedd fel yr AHNE arnom yn fwy nag erioed fel lleoedd i natur ffynnu ac i bobl eu mwynhau a chysylltu â’r amgylchedd naturiol, treftadaeth a diwylliant.

Rydym angen economi ar gyfer ymwelwyr sy’n gynaliadwy ac sy’n cydbwyso anghenion preswylwyr, cymunedau ac ymwelwyr, gyda’r angen i gadw a gwella rhinweddau arbennig ar Ynys Môn, a dyna’r rheswm fod pobl yn dod i ymweld yn y lle cyntaf. 

Bydd eich mewnbwn yn cyfrannu at y strategaethau ehangach ar gyfer y rhanbarth, fydd yn adnabod y gweithgarwch hanfodol ar gyfer gwella profiad ymwelwyr a’r economi ymwelwyr leol wrth symud ymlaen. Bydd hefyd yn sicrhau bod ein hamgylcheddau’n cael eu diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn ogystal â chyflawni ein nod o ddod yn garbon niwtral. 

Mae gan y Cynllun Rheoli hwn hefyd ddylanwad sylweddol ar ymyriadau a blaenoriaethau cyllido ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol wrth symud ymlaen. 

Drwy gymryd rhan yn yr arolwg hwn, rydych yn caniatáu Cyngor Sir Ynys Môn i storio’ch atebion, a’u defnyddio fel y nodir yn ein hysbysiad preifatrwydd.

Dweud eich dweud

Darllenwch y cynllun

Darllenwch y Cynllun Rheoli AHNE drafft 2023 i 2028.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.

Cwblhewch yr arolwg ar-lein

Ar ôl darllen y cynllun, cwblhewch ein harolwg ar-lein.

Dyddiad cau: 9 Mehefin 2023

Ewch i arolwg rheoli AHNE ar-lein