Cyngor Sir Ynys Môn

Cynllun Hyfforddi a Datblygu 2024 i 2025


Sut rydym ni'n gwneud yr hyn rydym ni'n ei wneud

Ein Gweithlu a sut rydym ni'n cefnogi eu rolau proffesiynol

Mae Tîm Dysgu a Datblygu (D&D) yr Awdurdod yn cefnogi cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu ar gyfer y Sector Corfforaethol (y Cyngor) yn ogystal â'r Sector Gofal Cymdeithasol sydd yn cynnwys grwpiau Partneriaeth. 

Fel rhan o'r rôl o gefnogi y Sector Gofal Cymdeithasol mae'r Tîm yn gweinyddu Grant Partneriaeth Datblygu Gofal Cymdeithasol Cymru (PDGCC) er mwyn darparu cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu ar gyfer Gweithlu Gofal Cymdeithasol yr Awdurdod yn ogystal â'r Bartneriaeth Gofal Cymdeithasol ehangach yn Ynys Môn. 

Mae aelodaeth o’r Bartneriaeth PDGCC yn cynnwys yr Awdurdod Lleol, y Sector Annibynnol a Gwirfoddol, darparwyr Gofal Cymdeithasol (Gofal Cartref a Phreswyl) a phartneriaid sy'n cydweithio i gynorthwyo'r sector i ddatblygu gweithlu sydd â'r sgiliau a'r cymwysterau priodol i gwrdd â gofynion Gofal Cymdeithasol Cymru. Cynigir hyfforddiant hefyd i ofalwyr di-dâl (perthnasau neu ffrindiau sy'n gofalu am bobl gartref) a chynorthwywyr personol (sector taliadau  uniongyrchol). 
Y meysydd blaenoriaeth allweddol a gefnogir yw'r rheini a nodir yng Nghylchlythyr Blynyddol Gofal Cymdeithasol Cymru.

Yn ystod y flwyddyn efallai y bydd angen diwygio'r cynllun o ganlyniad i newidiadau i ddeddfwriaeth, polisïau neu flaenoriaethau gwasanaeth, felly o bryd i'w gilydd byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth newydd ac ychwanegol yn ymwneud â chyrsiau heblaw y rhai a nodir yn y llyfryn hwn. 
Fel Tîm, rydym yn awyddus i glywed gennych am unrhyw anghenion hyfforddi a datblygu ychwanegol a allai fod gennych ac i gael sylwadau am y ddarpariaeth. Byddem yn croesawu'r cyfle i drafod y rhain gyda chi. Nodir manylion cyswllt ar dudalen 3. 

Sut i gysylltu â ni

Tîm Dysgu a Datblygu 
Uned Adnoddau Dynol Pencadlys,
Swyddfeydd y Cyngor,
Llangefni
LL77 7TW 

Ffôniwch 01248 750057 neu e-bostiwch Gweithlugofal@ynysmon.llyw.cymru 

Cynllun hyfforddi a datblygu

Yn dilyn y casgliad llwyddiannus o anghenion hyfforddiant gan y Gwasanaethau Oedolion, Plant, ac Iechyd Meddwl, Uned Darparwyr, Gofalwyr Maeth a’n Sefydliadau Partner, mae’r Tîm Dysgu a Datblygu wedi creu'r Cynllun Hyfforddi a Datblygu canlynol ar gyfer 2024 i 2025.

Bydd taflenni yn cynnwys gwybodaeth fanwl am y cyrsiau fel; dyddiadau, amseroedd, nodau, amcanion a lleoliad, yn cael eu rhannu gyda’r gynulleidfa darged unwaith y cytunir ar y trefniadau a’i rhoi ar waith.

Gallwch weld manylion a gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd yn dod i fyny drwy’r wefan ganlynol:    

Digwyddiadau hyfforddi

Manylion Cyswllt

Elen Pritchard

Rheolwr Hyfforddiant Adnoddau Dynol    ElenPritchard@ynysmon.llyw.cymru
Maria Jones Cydlynydd Dysgu Ymarfer 01248 752935 Mariajones@ynysmon.llyw.cymru
Linette Gwilym Swyddog Hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol   LinetteGwilym@ynysmon.llyw.cymru
Laura Jones Swyddog Hyfforddiant   Laurajones@ynysmon.llyw.cymru
Teressa Backhouse Swyddog Hyfforddiant Cynorthwyol    TeressaBackhouse2@ynysmon.llyw.cymru
Helen Hughes  Swyddog Cefnogi Busnes AD (Hyfforddiant) 01248 752986  Helenhughes@ynysmon.llyw.cymru

Yn dilyn y casgliad llwyddiannus o anghenion hyfforddiant gan y Gwasanaethau Oedolion, Plant, ac Iechyd Meddwl, Uned Darparwyr, Gofalwyr Maeth a’n Sefydliadau Partner, mae’r Tîm Dysgu a Datblygu wedi creu'r Cynllun Hyfforddi a Datblygu canlynol ar gyfer 2024/2025.
Bydd gwybodaeth manwl am y cyrsiau fel; dyddiadau, amseroedd, nodau, amcanion a lleoliad, yn cael eu rhannu gyda’r gynulleidfa darged unwaith y cytunir ar y trefniadau a’i rhoi ar waith.

Gallwch weld manylion a gwybodaeth am ddigwyddiadau yn fan yma.

Os hoffech drafod unrhyw anghenion hyfforddi ychwanegol sydd gennych chi neu'ch sefydliad, cysylltwch â'r tîm (gweler manylion cyswllt ar dudalen 3 or ddogfen yma).

Os oes gennych ddiddordeb mynychu hyfforddiant sydd heb ei gynnwys yn y cynllun presennol anfonwch e-bost atom.

 • Diogelu - Grŵp B
 • Diogelu - Grŵp C
 • Amddiffyn Plant
 • Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS)
 • Deddf Galluedd Meddyliol
 • ATAL• Gofyn a Gweithredu
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • Llinellau Cyffuriau
 • Rheolaeth drwy Orfodaeth
 • Caethwasiaeth Fodern
 • Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant
 • Anffurfio Organau Cenhedlu Merched
 • Glendid Bwyd
 • Diogelwch Tân
 • Marsial Tân
 • Iechyd a Diogelwch
 • Symud a Thrin, Pasbort A-F
 • Cymorth Cyntaf
 • Cymorth Cyntaf Pediatrig
 • Meddyginiaeth
 • Asesu Risg
 • Diogelwch Personol
 • Atal Haint
 • Gweithio ar ben eich hun
 • Cofnodi ac Adrodd
 • Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol
 • Parch – RESPECT
 • Gwaith Stori Bywyd
 • Plant mewn Gofal
 • Ymwybyddiaeth o Gyffuriau ac Alcohol

 • Gweithio gyda Phobl Ifanc sy'n Ceisio Lloches ar eu Pen eu Hunain
 • Gweithio gyda Throseddwyr Cam-drin Domestig
 • AIMS – Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
 • Ymchwiliad Adran 47, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 • Sicrhau’r Dystiolaeth Orau
 • Adroddiadau Llys a Thribiwnlysoedd
 • Sgiliau Llys
 • Ymwybyddiaeth Diwylliannol
 • Cyflwyniad i Awtistiaeth a Syndrom Asperger 
 • Goruchwyliaeth
 • Makaton
 • Ymwybyddiaeth Epilepsi
 • Ymwybyddiaeth Clefyd Siwgr
 • Delio â Sefyllfaoedd Heriol
 • Cysylltiadau a Gwytnwch
 • Datblygiad Plentyn
 • Cyfathrebu Cydweithredol
 • Trawma a Cholled
 • Therapi Chwarae
 • Mwy na Geiriau 

* Yn ogystal a cyfwerth y cyrsiau nodir o dan plant a phobl ifanc:

 • Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) 
 •  Dyslecsia
 • Ymwybyddiaeth o Gyffuriau ac Alcohol
 • Casglu
 • Technegau Tawelu
 • Ymwybyddiaeth Hunanladdiad
 • Ffiniau Personol a Phroffesiynol
 • Gofal Iechyd Parhaus (CHC)
 • Deddf Galluedd Meddyliol
 • Galar a Cholled 

* Yn ogystal a’r cyrsiau perthnasol nodir o dan oedolion:

 •   Colled Synhwyrau
 • Ymwybyddiaeth Strôc
 • Gofal Diwedd Oes
 • Cefnogaeth Actif
 • Atal Cwympiadau
 • Clefyd Parkinson’s
 • Gofal Stoma a Cathetr
 • Gofal Personol
 • Rheoli Dolur Pwysau
 • Gwerth ac Urddas
 • Gofal y Geg
 • Dementia *Cysylltwch am fwy o wybodaeth
 • Cofnodi
 • Gofal mwy Diogel a Rheoli Honiadau
 • Diogelu – Gofalwyr Maeth
 • Gweithio gyda Theuluoedd Biolegol (Cyswllt)
 • Camdriniaeth Domestig 
 • Datblygiad Plant
 • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
 • Byw â Phobl Ifanc yn eu Harddegau
 • Cymorth Cyntaf Pediatrig
 • Mwy na Geiriau 
 • Iechyd Meddwl ar gyfer staff
 • Iechyd Meddwl ar gyfer Rheolwyr
 • Ymwybyddiaeth Pryder
 • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddw
 • Gwytnwch  
 • Sesiynau cymorth Modiwlau Mandadol
 • Troseddau Seibr
 • Galluoedd Digidol mewn Gofal Cymdeithasol
 • Diogelwch Rhyngrwyd
 • Diogelwch Seibr 

* Bydd lefel y cymhwyster y gallwch ymgymryd ag ef yn dibynnu ar eich swydd. Siaradwch â'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf.

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  Lefel 2 a 3

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Plant a Phobl Ifanc Lefel 3
 • Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 4
 • Paratoi am Arwain a Rheoli mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  Lefel 4

 •  Arwain a Rheoli mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 5

* Mae mynediad i'r cymwysterau yma yn gyfyngedig, bydd pob cais yn cael ei adolygu a'i gymeradwyo yn unol ag anghenion y gwasanaeth. Siaradwch â'ch rheolwr llinell i gychwyn.

 • TystAU Ymarfer Gofal Cymdeithasol (K102 / KZW123)
 • Rhaglen Gadarnhau ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso
 • AMHP (Gweithiwr Iechyd Meddwl Proffesiynol a gymeradwywyd ymlaen llaw
 • AMHP (Ymarferydd Iechyd Meddwl wedi’i gymeradwyo)
 • TMDP (Rhaglen Datblygiad Rheolwr Tîm)
 •  MMDP (Rhaglen Datblygiad Rheolwr Canol)
 • Dyfarniad Addysgu Ymarfer
 • Aseswr Budd Gorau
Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.
Logo