Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

PDGGC - Diweddariadau ac Adnoddau - COVID-19


Yma fe welwch y diweddariadau a'r adnoddau diweddaraf ar gyfer Partneriaeth Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol.

GWELD rhywbeth – dweud rhywbeth-mae diogelu yn fater i bawb.

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru wedi creu fideo byr i dynnu sylw at bwysigrwydd rhoi gwybod am eich pryderon.

https://www.youtube.com/watch?v=KWqCzc3vPYY

Mewn ymateb i’r pandemig coronafeirws, mae’r ymgyrch Gofalwn Cymru wedi lansio porth swyddi newydd. Mae hyn i helpu cyflogwyr gofal cymdeithasol hysbysebu eu swyddi gwag a helpu darpar weithwyr i ddod o hyd i rolau byrdymor mewn gofal. Gallai hyn hefyd roi’r profiad i bobl allu adeiladu gyrfa newydd mewn gofal yn yr hirdymor.

Hoffem annog chi fel cyflogwyr i rannu eich swyddi gwag ar Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #SwyddiGofalwnCymru. Byddant wedyn yn ymddangos ar y Gwefan swyddi Gofalwn Cymru.Os nad oes gennych chi gyfrif Twitter, anfon manylion swyddi gwag drwy neges uniongyrchol ar dudalen Facebook yr ymgyrch, neu i e-bostio cyswllt@gofalwn.cymru

Cerdyn yw hwn sy’n galluogi gweithwyr cymdeithasol i gael eu hadnabod fel gweithwyr allweddol yn y frwydr bresennol yn erbyn y pandemig. Mae’n bwysig bod yr holl weithwyr rheng flaen yn derbyn y cardiau hyn.  

Bydd neges e-bost wedi mynd allan i’r holl weithwyr gofal cymdeithasol sy’n cael eu rheoleiddio ar gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru ar 15 Ebrill, yn cyflwyno’r cerdyn newydd ac yn eu darparu â chyfarwyddiadau ar sut i’w lawrlwytho ar eu ffôn symudol. Bydd y cardiau plastig yn cael eu postio i’r gweithwyr cofrestredig pan fyddant yn barod. 

Gofynnir i’r holl reolwyr ar Gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru rannu’r un wybodaeth i’r aelodau hynny o’u timau sydd angen cerdyn ond nad ydynt ar hyn o bryd wedi cofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru.

Dilynwch y linc canlynol i gael mwy o wybodaeth:

https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/cwestiynau-cyffredin-cerdyn-gweithiwr-gofal-cymdeithasol

Cyllid i roi cymorth ariannol i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod argyfwng cyfredol Covid-19

https://wcva.cymru/cy/cyllid/buddsoddiad-cymdeithasol-cymru/cronfa-gwydnwch-trydydd-sector-cymru/

Cronfa argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddoli

Cynllun grant newydd i alluogi mudiadau gwirfoddol i ddarparu cymorth hanfodol yn ystod argyfwng y Coronafeirws er mwyn parhau â’u gwaith a’i ehangu.

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-grant-gwirfoddoli-cymru/

Yn ystod y cyfnod anodd hwn y nôd yw i ddiogelu holl staff ag unrhyw aelodau o’r cyhoedd byddwn yn cael cyswllt hanfodol â nhw, ym mha bynnag amgylchiadau.

Gweler rhagor o wybodaeth yma.

Yn yr amseroedd digynsail hyn ein nod fel y tîm Dysgu a Datblygu yw rhannu bwletinau rheolaidd gyda'n hasiantaethau partner er mwyn rhoi gwybodaeth berthnasol a’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.