Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Hyfforddi a Datblygu 2023 i 2024


Sut rydym ni'n gwneud yr hyn rydym ni'n ei wneud

Ein Gweithlu a sut rydym ni'n cefnogi eu rolau proffesiynol

Mae Tîm Dysgu a Datblygu (D&D) yr Awdurdod yn cefnogi cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu ar gyfer y Sector Corfforaethol (y Cyngor) yn ogystal â'r Sector Gofal Cymdeithasol (gan gynnwys grwpiau Partneriaeth).

Fel rhan o'r rôl hon mae'r Tîm yn gweinyddu Grant Partneriaeth Datblygu Gofal Cymdeithasol Cymru (PDGCC) er mwyn darparu cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu ar gyfer Gweithlu Gofal Cymdeithasol yr Awdurdod yn ogystal â'r Bartneriaeth Gofal Cymdeithasol ehangach yn Ynys Môn.

Mae aelodaeth o’r Bartneriaeth PDGCC yn cynnwys yr Awdurdod Lleol, y Sector Annibynnol a Gwirfoddol, darparwyr Gofal Cymdeithasol (Gofal Cartref a Phreswyl) a phartneriaid sy'n cydweithio i gynorthwyo'r sector i ddatblygu gweithlu sydd â'r sgiliau a'r cymwysterau priodol i gwrdd â gofynion Gofal Cymdeithasol Cymru. Cynigir hyfforddiant hefyd i ofalwyr di-dâl (perthnasau neu ffrindiau sy'n gofalu am bobl gartref) a chynorthwywyr personol (sector taliadau uniongyrchol).

Wrth gynllunio cyfleoedd datblygu ar gyfer y gweithlu, cymerir blaenoriaethau Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol i ystyriaeth a manteisir ar bob cyfle i weithio mewn partneriaeth â'n Hawdurdodau Lleol cyfagos, y GIG ac Asiantaethau eraill er mwyn cyflawni'r cynllun. Y meysydd blaenoriaeth allweddol a gefnogir yw'r rheini a nodir yng Nghylchlythyr Blynyddol Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r cynllun lleol fel y’i gwelir ar ein tudalennau gwe yn cynnwys gofynion hyfforddi fel y nodwyd nhw gan y gwahanol grwpiau partneriaeth.

Yn ystod y flwyddyn efallai y bydd angen diwygio'r cynllun o ganlyniad i newidiadau i ddeddfwriaeth, polisïau neu flaenoriaethau gwasanaeth, felly o bryd i'w gilydd byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth newydd ac ychwanegol yn ymwneud â chyrsiau heblaw'r rhai a nodir yn y llyfryn hwn.

Fel Tîm, rydym yn awyddus i glywed gennych am unrhyw anghenion hyfforddi a datblygu ychwanegol a allai fod gennych ac i gael sylwadau am y ddarpariaeth. Byddem yn croesawu'r cyfle i drafod y rhain gyda chi. Nodir manylion cyswllt aelodau'r tîm isod.

Miriam Williams
Rheolwr Hyfforddiant Adnoddau Dynol

Cynllun hyfforddi a datblygu

Yn dilyn y casgliad llwyddiannus o anghenion hyfforddiant gan y Gwasanaethau Oedolion, Plant, ac Iechyd Meddwl, Uned Darparwyr, Gofalwyr Maeth a’n Sefydliadau Partner, mae’r Tîm Dysgu a Datblygu wedi creu'r Cynllun Hyfforddi a Datblygu canlynol ar gyfer 2023 i 2024.

Bydd taflenni yn cynnwys gwybodaeth fanwl am y cyrsiau fel; dyddiadau, amseroedd, nodau, amcanion a lleoliad, yn cael eu rhannu gyda’r gynulleidfa darged unwaith y cytunir ar y trefniadau a’i rhoi ar waith.

Gallwch weld manylion a gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd yn dod i fyny drwy’r wefan ganlynol:    

Digwyddiadau hyfforddi

Manylion Cyswllt
Miriam Williams Rheolwr Hyfforddiant Adnoddau Dynol  01248 752512 Miriamwilliams@ynysmon.llyw.cymru
Maria Jones Cydlynydd Dysgu Ymarfer 01248 752935 Mariajones@ynysmon.llyw.cymru
Laura Jones Swyddog Hyfforddiant 01248 752505 Laurajones@ynysmon.llyw.cymru
Teressa Backhouse Swyddog Hyfforddiant Cynorthwyol 01248 751939  TeressaBackhouse2@ynysmon.llyw.cymru
Helen Hughes  Swyddog Cefnogi Busnes AD (Hyfforddiant) 01248 752986  Helenhughes@ynysmon.llyw.cymru

 • Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan – Hanner diwrnod
  Staff Trafnidiaeth, Glanhawyr a Staff Gofal Domestig, Staff Gweinyddol, Gofal Cwsmer a Swyddogion Dyletswydd. Unrhyw staff nad ydynt yn darparu gofal uniongyrchol

 • Ymwybyddiaeth Diogelu Cyffredinol Cymru Gyfan – Diwrnod llawn
  Gofalwyr Maeth, Gwasanaethau Cymuned, Gweithwyr Meithrinfa a Crèche, Gweithwyr Preswyl, Gofal Cartref a Nyrsio, Cefnogaeth Tai a Digartref, Wardeiniaid Byw’n Annibynnol, Gwirfoddolwyr a Gweithwyr Taliadau Uniongyrchol, Gweithwyr Cymdeithasol a Gweithwyr Cefnogol

 • Diogelu ar gyfer Pobl Broffesiynol/Rheolwyr
  Goruchwylwyr a Rheolwyr Preswyl / Gofal Cartref / Gwasanaethau Dydd, Goruchwylwyr Gwasanaethau Cefnogaeth Cymuned, Aseswyr Gofal a Gweithwyr Cymdeithasol

 • Amddiffyn Plant
 • Gweithdrefnau Diogelu Cymru – Oedolion sy’n wynebu Risg
 • Gweithdrefnau Diogelu Cymru – Plant sy’n wynebu Risg
 • Masnachu Pobl
 • Deddf Galluedd Meddyliol
 • Sesiynau Briffio 7 Munud - Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
 • ATAL
 • GOFYN a GWEITHREDU
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • Llinellau Cyffuriau
 • Rheolaeth drwy Orfodaeth
 • Caethwasiaeth Fodern
 • Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant
 • Anffurfio Organau Cenhedlu Merched
 • Glendid Bwyd
 • Diogelwch Tân
 • Marshial Tân
 • Iechyd a Diogelwch
 • Pasbort A-F
 • Adnewyddu Pasbort
 • Cymorth Cyntaf
 • Adnewyddu Cymorth Cyntaf
 • Cymorth Cyntaf Pediatrig
 • Meddyginiaeth
 • Asesu Risg
 • Diogelwch Personol
 • Atal Haint
 • Canllawiau Cyfarpar Diogelu Personol
 • Cofnodi ac Adrodd
 • Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol
 • PARCH
 • Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
 • Cwnsela Sylfaenol
 • Gwaith Stori Bywyd
 • Plant mewn Gofal
 • Ymwybyddiaeth o Gyffuriau ac Alcohol
 • Plant ar eu pen hun yn ceisio lloches (UASC)
 • Adolygiad Barnwrol Asesiad Oed - Hawliau
 • Gweithio gyda Throseddwyr Cam-drin Domestig
 • AIMS – Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
 • Hyfforddiant Ymchwilio ar y Cyd
 • Sicrhau’r Dystiolaeth Orau
 • Asesiad Effaith
 • Hunan-esgeulustod a Phrotocolau
 • Cyflwyniad i Awtistiaeth a Syndrom Asperger
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY Cymru)
 • Goruchwyliaeth
 • Cofnodi
 • Deall Ymddygiad
 • Gofal mwy Diogel a Rheoli Honiadau
 • Diogelu – Gofalwyr Maeth
 • Cefnogi Addysg a Datblygiad
 • Gweithio gyda Theuluoedd Biolegol
 • Gwaith Siwrne Bywyd
 • Symud Plant i Fabwysiadu
 • Ymlyniad a Gwydnwch
 • Gofalu Amdanoch Eich Hun a’ch Gilydd
 • Stop It Now
 • Hyrwyddo Annibyniaeth
 • Pan Fydda i’n Barod
 • P(L)ACE
 • Iechyd Meddwl ar gyfer staff
 • Iechyd Meddwl ar gyfer Rheolwyr
 • Ymwybyddiaeth Pryder
 • Ymwybyddiaeth Ofalgar
 • Iechyd a Llesiant Corfforol
 • Adnoddau Iechyd a Llesiant – Learning Pool
 • Colled Synhwyrau
 • Ymwybyddiaeth Strôc
 • Gofal Diwedd Oes
 • Ymwybyddiaeth Clefyd Siwgwr
 • Rheoli Haint
 • Pasbort A-F – Codi a Chario
 • Cwrs Gloywi Pasbort A-F
 • Atal Cwympiadau
 • Clefyd Parkinson’s
 • Gofal Stoma
 • Gofal Cathetr
 • Gofal Personol
 • Hyfywedd Meinwe
 • Meddyginiaeth
 • Epilepsi
 • Gwerth ac Urddas
 • Cyflwyniad i Awtistiaeth a Syndrom Asperger
 • Cymorth Cyntaf Pediatrig
 • Gofal Geneuol
 • Ymwybyddiaeth Cyffuriau ag Alcohol
 • Cofnodi ac Adrodd
 • Rheoli Straen ac Iechyd Meddwl Positif i Staff
 • Rhaglen gefnogaeth AWIF – Llyfrau Gwaith 1,3,5,6 a 7
 • Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Dementia
 • Tlysau mewn Dementia
 • Deall Ymddygiad Heriol o fewn Gofal Dementia
 • Deall ymatebion trallodus a sut i dawelu sefyllfaoedd mewn Gofal Dementia
 • Diagnosis Deuol
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2
 • Ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2
 • Ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3
 • Ymarfer Plant a Phobl Ifanc Lefel 3
 • Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal
 • Cymdeithasol Lefel 4
 • Paratoi am Arwain a Rheoli mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 4
 • Arwain a Rheoli mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 5
 • Gwobr Dementia Lefel 2
 • Gwobr Dementia Lefel 3

Sylwch y bydd lefel y cymhwyster y gallwch ymgymryd ag ef yn dibynnu ar eich swydd.
Siaradwch â'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf.

 • Gwobr Ymarferydd Gwasanethau Cymdeithasol (K102 / KZW113)
 • Rhaglen Gadarnhau ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso
 • AMHP (Gweithiwr Iechyd Meddwl Proffesiynol a gymeradwywyd ymlaen llaw
 • AMHP (Gweithiwr Iechyd meddwl Proffesiynol wedi’i gymeradwyo)
 • TMDP (Datblygiad Rheolwr Tîm)
 • MMDP (Datblygiad Rheolwr Canol) Dyfarniad
 • Addysgwr Gorau
 • Aseswr Budd Gorau

Sylwch y bydd lefel y cymhwyster y gallwch ymgymryd ag ef yn dibynnu ar eich swydd.
Siaradwch â'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.
Logo