Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gyrfaoedd a phrofiad gwaith


Mae yna amrywiaeth eang o gyfleon gyrfa gwerth chweil ar gael i chi yng Nghyngor Sir Ynys Môn. Mae ein gweithwyr yn allweddol ar gyfer gwireddu gweledigaeth yr Awdurdod ac i ddarparu gwasanaethau effeithiol o ansawdd da sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan ein dinasyddion.

I’n cynorthwyo i gwrdd â’n blaenoriaethau, mae arnom angen gweithwyr sydd yr un mor uchelgeisiol â ni, sy'n cymryd balchder yn eu gwaith, sy'n arloesol, yn effeithiol, yn barod i weithio mewn partneriaeth ac sy’n darparu gwasanaeth o’r safon uchaf bob amser.

Yn bwysicaf oll, ‘rydym eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yn Ynys Môn. Ymunwch â ni i wneud y gwahaniaeth hwnnw.

Chwiliwch drwy’r amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yn y cyngor i ddod o hyd i gyfle sy’n iawn i chi.

Ewch i'n swyddi gwag

Mae’r cyngor yn annog ceisiadau am leoliadau profiad gwaith gan ysgolion lleol, colegau ac yn wir, unrhyw geisiadau eraill a dderbynnir.

Er mwyn cychwyn y broses o ymgeisio am leoliad profiad gwaith, anfonwch ffurflen gais profiad gwaith (gweler y linc ar y dudalen hon) i profiadgwaith@ynysmon.llyw.cymru neu i’r cyfeiriad isod. Bydd y ffurflen gais wedyn yn cael ei hanfon ymlaen i’r gwasanaeth perthnasol i’w hystyried.

Os yw’r ffurflen gais yn ymwneud ag unigolyn dan 16 oed, bydd angen i’r swyddog perthnasol yn yr adran gwblhau ffurflen asesu risg. Bydd y ffurflen hon wedyn yn cael ei hanfon at riant neu warcheidwad yr ymgeisydd i’w llofnodi cyn i’r lleoliad gychwyn.

Proses ymgeisio

Cwblhewch y ffurflen gais isod os gwelwch yn dda, gan sicrhau eich bod wedi cwblhau pob rhan ohoni yn llawn cyn ei chyflwyno.

Mewn rhai achosion, mae’n bosib na fydd gwasanaethau’n medru derbyn y cais; felly sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn nodi tri dewis o leoliad er mwyn osgoi siomedigaeth.

Anfonwch y ffurflen gais wedi ei chwblhau ynghyd ag unrhyw ddogfennau cefnogol eraill at profiadgwaith@ynysmon.llyw.cymru.

Yn achos yr unigolion hynny sydd dan 16 oed, bydd ffurflen asesiad risg yn cael ei chwblhau gan yr adran a bydd angen i rieni neu warcheidwaid y myfyrwyr ei llofnodi. Mae copi o’r ffurflen asesu risg ar gael isod.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl neges e-bost unwaith y bydd y ffurflen gais profiad gwaith wedi cael ei derbyn gan y Swyddog AD Profiad Gwaith. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod trwy lythyr a ydyw eu cais wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.

Byddwn yn anelu at roi gwybod i’r ymgeiswyr o fewn 8 wythnos a ydyw eu cais wedi bod yn llwyddiannus ai peidio. Gan fod y cynllun lleoliadau profiad gwaith yn boblogaidd iawn ar adegau, arhoswch am 8 wythnos os gwelwch yn dda cyn ffonio am ddiweddariad ar y broses.

  • Ffurflen gais profiad gwaith
  • Rhybudd preifatrwydd profiad gwaith
  • Y broses o ymgeisio am brofiad gwaith

Cyfeiriad:

Uned Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffurflen gais

Ewch i ffurflen gais profiad gwaith

Bwletin swyddi

Cofrestrwch ar gyfer ein bwletin i dderbyn ein cyfleoedd gwaith diweddaraf.

Cofrestrwch