Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Awdurdodiad sêl cist car neu farchnad dros dro


To hold a car boot sale you may need authorisation or a licence from the local authority for the area where the sale will be held.

Rhaid i chi gael gwybodaeth ddigonol ar gyfer gweithredu’n briodol eich dyletswyddau.

Rhaid i geiswyr roi o leiaf fis o rybudd i’r cyngor dosbarth neu gyngor bwrdeistref, o’u bwriad o gynnal sêl cist car (neu i ganiatáu i’w tir gael ei ddefnyddio i gynnal sêl cist car), os nad yw derbyniadau’r sêl cist car i’w cymhwyso’n llwyr neu’n bennaf ar gyfer  pwrpasau elusennol, cymdeithasol, chwaraeon neu wleidyddol.

Rhaid i geisiadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig (yn cynnwys moddau electronig) yn cynnwys enw a chyfeiriad y ceisydd, ble a phryd y dymunant fasnachu ynghyd ag enw a chyfeiriad deiliad yr adeilad , os nad ef neu hi yw’r ceisydd.

Na Fydd. Er budd y cyhoedd mae’n ofynnol i’r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, byddwch cystal â chysylltu â hwy.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais cysylltwch â: 01248 750057

Cysylltwch â’ch adain Drwyddedu lleol yn gyntaf.

Cysylltwch â’ch Adain Drwyddedu lleol yn gyntaf.

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU (UK European Consumer Centre).