Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Trefnwch eich ymweliad yn yr Archifdy


Mae'r Archifdy ar agor gyda gwasanaeth cyfyngedig.

Llun i Mercher trwy apwyntiad yn unig.

10am i 4pm

Nid ydym ar agor ar wyliau banc.

Uchafswm o 6 ymchwilydd fydd yn cael mynediad ar unrhyw un adeg a bydd angen trefnu lle yn yr ystafell ymchwil ymlaen llawn ac archebu dogfennau cyn 3pm ar y dydd Gwener yr wythnos cyneich ymweliad.

Ein rhif ffôn yw: 01248 751 930

Os yw’n well gennych beidio ag ymweld, mae ein gwasanaeth copïo ac ymchwilio yn gweithio yn ôl yr arfer. Cysylltwch ag: archifdyarchives@ynysmon.llyw.cymru

Os nad oes gennych Gerdyn Archifau yn barod, cofrestrwch am un cyn eich ymweliad.

Dylech gyrraedd ar amser eich apwyntiad penodol a disgwyl i gael eich galw i mewn i’r dderbynfa.

Er mwyn eich diogelwch, bydd gennym fesurau cadw pellter cymdeithasol a hylendid yn eu lle. Fodd bynnag, os allwch chi, bydd gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb eich hun yn ystod eich ymweliad.

Byddwch yn cael locer ar gyfer cadw eich côt a’ch bag a rhaid i chi olchi eich dwylo cyn cyffwrdd y deunyddiau. Bydd gennym ddiheintydd dwylo ar gael ond gall achosi difrod i’r dogfennau felly rydym yn argymell golchi dwylo â dŵr a sebon cyn cyffwrdd y dogfennau.

Bydd hefyd angen i chi ddod a phensiliau a phapur eich hun er mwyn gwneud nodiadau gan na ellir darparu’r rhain. Ni chaniateir beiros.

Unwaith y byddwch yn yr ystafell chwilota byddwch yn cael sedd benodol – defnyddiwch y sedd sydd wedi’i chlustnodi ar eich cyfer yn unig.

Lle bo hynny’n bosibl, rydym yn mynnu bod popeth yn cael ei archebu ymlaen llaw. Mae hyn yn cynnwys dogfennau, mapiau a llyfrau o’n hadran gyfeiriadau. Noder na fydd yr holl eitemau ar gael.

Ni chaniateir chwilio deunyddiau astudio lleol na microffilm yn yr ystafell ymchwil.

Bydd aelod o staff yn bresennol bob amser yn yr ystafell chwilota er mwyn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych Fodd bynnag, o ganlyniad i lefelau staffio cyfyngedig a mesurau cadw pellter cymdeithasol, ni fydd modd i ni ddarparu cymorth un i un.

Mae cyfrifiaduron cyhoeddus ar gael ond bydd angen i chi eu harchebu ymlaen llaw.

Os yn bosibl, rydym yn argymell eich bod yn dod â gliniadur neu dabled eich hun ac yn defnyddio ein Wi-Fi am ddim er mwyn cael mynediad i’r rhyngrwyd gan gynnwys catalog ar-lein y gwasanaeth.

Caniateir i chi wneud copïau eich hun gan ddefnyddio eich camera neu eich ffôn clyfar - bydd ffi trwydded yn daladwy. Yn anffodus, ni allwn gymryd unrhyw daliadau arian parod. Gellir talu drwy ffonio ein desg talu.

Mae toiledau cyhoeddus ar gael (yn amodol ar gael eu glanhau gan bob defnyddiwr).

Mae pob ardal gyhoeddus yn Archifau Ynys Môn yn hollol hygyrch.

Yn anffodus, ni chaniateir defnyddio ardal y dderbynfa ar gyfer bwyd a diod eich hun.

Mae parcio ar gael i gwsmeriaid ar y safle.

Mae Archifdy Môn yn dal cofnodion a chasgliadau ar gyfer Ynys Môn, gan gynnwys ffurflenni cyfrifiadau, cofrestri plwyf, cofrestri anghydffurfwyr, cofnodion trethi tir, mapiau, ffotograffau, cofnodion cynghorau, cofnodion addysg, rhestrau criwiau llongau a gofrestrwyd ym Miwmares, papurau newydd a chasgliadau cyhoeddus a phreifat eraill.

Trowch oddi ar y wibffordd yng nghyffordd 6 gydag arwyddion Rhostrehwfa (A5) Llangefni (A5114). Dilynwch yr arwyddion am Llangefni (A5114).

Cymerwch y tro cyntaf i’r dde a dilynwch yr arwyddion am y Stad Ddiwydiannol. Yn y gylchfan gyntaf cymerwch y tro cyntaf oddi arni. Ewch ar hyd y ffordd hon hyd nes y gwelwch arwydd y swyddfa.

Mae Archifau Ynys Môn y tu ôl i Brodwaith Môn ar y dde i chi.

Bangor yw’r orsaf fwyaf cyfleus, gyda chysylltiad bws yn mynd o’r fan honno bob hanner awr - rhifau 4 a 9.