Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Etholiadau cyngor 5 Mai 2022


Canlyniadau

Etholiadau cyngor sir

Canlyniadau

Etholiadau tref a chymuned

Canlyniadau

Gwybodaeth etholiadol wreiddiol

Cynhelir etholiadau llywodraeth leol ar 5 Mai 2022.

Bydd pobl o’ch cymunedau lleol yn cael eu hethol yn gynghorwyr. 

Mae'r etholiadau ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn a chynghorau tref a chymuned yn Ynys Môn.

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn ethol 35 o gynghorwyr sir yn cynrychioli 14 ward.

Mae cynghorwyr a’r cyngor yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau lleol felly mae’n bwysig iawn eich bod chi’n pleidleisio.

Os ydych wedi cofrestru, byddwch yn cael eich cerdyn pleidleisio drwy’r post. 


Mae’r rhain yn adlewyrchu’r newidiadau a gyflwynwyd yn dilyn yr adolygiad gan Gomisiwn Ffiniau aDemocratiaeth Leol Cymru yn 2020 a phenderfyniad Llywodraeth Cymru.
Ward Etholiadau cynghorau sir a wardiau Nifer y cynghorwyr
Aethwy Cymunedau LlanfairPG, Porthaethwy a Phenmynydd 3
Bodowyr Cymunedau Llanddaniel Fab, Llanfihangel Ysceifiog a Llanidan 2
Bro Aberffraw Cymunedau Aberffraw, Bodorgan a Rhosyr 2
Bro'r Llynnoedd Cymunedau Bodedern, Llanfair-yn-Neubwll a Y Fali 2
Canolbarth Môn Cymunedau Bodffordd a wardiau Llanddyfnan, Llangwyllog a Thregaean o gymuned Llanddyfnan a wardiau Cyngar, a Tudur o dref Llangefni 3
Cefni Cymuned Llangristiolus a ward Cefni o dref Llangefni 2
Crigyll Cymunedau Bryngwran, Llanfaelog a Threwalchmai 2
Lligwy Cymunedau Llaneugrad, Llanfair Mathafarn Eithaf, Moelfre, Pentraeth a ward Llanfihangel Tre’r Beirdd, Gymuned Llanddyfnan 3
Parc a'r Mynydd Wardiau Parc a’r Mynydd a Porthyfelin o Dref Caergybi 2
Seiriol Cymunedau Biwmares, Cwm Cadnant, Llanddona a Llangoed 3
Talybolion Cymunedau Cylch-y-garn, Llannerch-y-Medd, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Mechell a Thref Alaw 3
Tref Cybi Wardiau Town, Ffordd Llundain a Morawelon o dref Caergybi 2
Twrcelyn Tref Amlwch a Chymunedau Llanbadrig, Llaneilian a Rhosybol 3
Ynys Gybi Cymunedau Trearddur, a Rhoscolyn, a wardiau Kingsland, a Maeshyfryd o dref Caergybi 3

Bydd newidiadau i ffiniau wardiau yn dod i rym o etholiadau llywodraeth leol 2022.

Map

Dilynwch y ddolen i weld map o Ynys Môn sy’n dangos y wardiau cyngor newydd o fis Mai 2022.

Lawrlwythwch y map (PDF: 6.24MB)

Map rhyngweithiol

Gallwch ddefnyddio ein gwefan MapMôn i weld ffiniau wardiau Ynys Môn. Mae hyn yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch cod post.

Pan fyddwch chi ar wefan MapMôn:

  • dewiswch y tab 'Mapiau'
  • yn yr opsiynau dewislen, dewiswch ‘Democratiaeth’
  • dewiswch ‘Ffiniau Etholiadol Newydd’
  • yna gallwch ddewis ‘Ffiniau Cynghorau Tref a Chymuned’ i droshaenu’r adrannau etholiadol newydd hefyd

Gallwch dapio neu glicio unrhyw le ar y map a gweld y ffiniau etholiadol ar gyfer y lleoliad hwnnw.

Rhowch eich cod post yn y blwch chwilio, dewiswch eich cyfeiriad, a gweld sut mae'r newidiadau ffiniau yn effeithio arnoch chi.

Ewch i MapMôn

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Mae esboniad o'r penderfyniad a mapiau sy'n dangos ffiniau'r wardiau i'w gweld ar wefan Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (CFfDLC).

Ewch i wefan CFfDLC

Datganiad gan Lywodraeth Cymru

Mae datganiad Llywodraeth Cymru ar gyfer yr adolygiad o ffiniau etholiadol awdurdodau lleol ar gael i'w ddarllen.

Ewch i ddatganiad Llywodraeth Cymru (dogfen PDF: 318KB)

Os nad ydych wedi cofrestru i bleidleisio, mae'n rhy hwyr i gofrestru ar gyfer yr etholiad hwn. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru oedd 14 Ebrill.

Gallwch chi gofrestru ar gyfer etholiadau yn y dyfodol.

Cofrestru i bleidleisio

Mae bod yn gynghorydd ar Ynys Môn yn caniatáu i chi helpu a gwella eich cymuned leol. Defnyddio eich angerdd a’ch cymhelliad i wireddu newid gwirioneddol!

Darganfod mwy

Pecyn enwebu

Mae'r dyddiad ar gyfer enwebiadau bellach wedi mynd heibio

Gwybodaeth wreiddiol

Mae'r pecyn enwebu hwn at ddefnydd ymgeiswyr sy'n sefyll etholiad llywodraeth leol yng Nghymru.

Mae'n cynnwys y ffurflenni sydd angen eu cwblhau gan ymgeiswyr a'u cyflwyno i'r Swyddog Canlyniadau (drwy law, post neu'n electroneg drwy e-bost: enwebiadau@ynysmon.llyw.cymru) erbyn 4pm ar 5 Ebrill.

Lawrlwythwch y pecyn enwebu

Ganllawiau ac adnoddau

Ganllawiau ac adnoddau sydd eu hangen arnoch os ydych yn ymgeisydd mewn etholiad cyngor plwyf neu gymuned yng Nghymru.

Ewch i wefan Y Comisiwn Etholiadol

Cyhoeddi rhybudd yr etholiad

Dydd Gwener 18 Mawrth

Terfyn amser derbyn enwebiadau

4pm Dydd Mawrth 5 Ebrill

Terfyn amser tynnu ymgeisyddiaeth yn ôl

4pm Dydd Mawrth 5 Ebrill

Terfyn amser ar gyfer hysbysu bod asiant etholiadol wedi’i benodi

4pm Dydd Mawrth 5 Ebrill

Cyhoeddi datganiad am y personau enwebwyd

4pm Dydd Mercher 6 Ebrill

Dyddiad olaf i gofrestru i bleidleisio

5pm Dydd Iau 14 Ebrill

Dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau i bleidleisio drwy’r post/newidiadau

5pm Dydd Mawrth 19 Ebrill

Dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy

5pm Dydd Mawrth 26 Ebrill

Cyhoeddi rhybudd pleidleisio

Dydd Mawrth 26 Ebrill

Terfyn amser penodi asiantwyr cyfrif 

Dydd Mercher 27 Ebrill

Diwrnod cyntaf cyhoeddi papurau pleidleisio drwy’r post a gollwyd

Dydd Iau 28 Ebrill

Diwrnod olaf cyhoeddi papurau pleidleisio drwy’r post a gollwyd

9pm Dydd Iau 5 Mai

Derbyn ceisiadau drwy ddirprwy oherwydd argyfwng

5pm Dydd Iau 5 Mai

Diwrnod olaf cyhoeddi papurau pleidleisio drwy’r post a gollwyd

5pm Dydd Iau 5 Mai

Diwrnod pleidleisio

7am hyd 10pm Dydd Iau 5 Mai

Terfyn amser derbyn treuliau etholiadol

Dydd Gwener 10 Mehefin

Gofrestir Ward Nifer o seddi Rhif gorsaf pleidleisio Gorsaf pleidleisio
P1 Cadnant 7 15 Canolfan Goffa Cymdeithasol, Porthaethwy
P2 Tysilio 8 16 Ysgol Y Borth, Porthaethwy
SE1 Braint 7 55 Neuadd Goffa Llanfairpwll
SE2 Gwyngyll 7 56 Ysgoldy Capel Ebeneser, Llanfairpwll
SH 8 59 Canolfan Penmynydd
SF 11 57 Neuadd Bentref Gaerwen
SG 9 58 Yr Efail, Llanddaniel
SI 11 60 Canolfan Gymuned Brynsiencyn
CO1 Gogleddol 2 34 Neuadd Glannau Ffraw, Aberffraw
CO2 Deheuol 8
CO3 Llangwyfan 2
SK1 Llangadwaladr 3
SK2 Trefdraeth 7 64 Ysgol Gynradd Bodorgan
SJ1 Niwbwrch 7 61 Canolfan Pritchard Jones, Niwbwrch
SJ2 Llangeinwen 5 62 Yr Hen Fecws, Dwyran
SJ3 Llangaffo 2 63 Neuadd Bentref Llangaffo
CI Bodedern 11 26 Neuadd Bentref Bodedern
CE1 Gorad 4 22 Ysgol Gymuned Y Fali
CE2 Llanynghenedl 1
CE3 Y Pentref 5
CE4 Gorllewinol 3
CH Llanfair yn Neubwll 11 25 Y Neuadd Caergeiliog
L2 Cyngar 5 13 Neuadd Eglwys Sant Gyngar, Llangefni
L3 Tudur 5 14 Neuadd Y Dref Llangefni
CL1 Heneglwys 5 30 Canolfan Gymuned Bodffordd
CL2 Bodwrog 3 31 Neuadd Goffa Bodwrog
CL3 Llandrygarn 2
EH1 Llanddyfnan 7 48 Neuadd Bentref Talwrn
EH3 Tregaian 1 30 Canolfan Gymuned Bodffordd
EH4 Llangwyllog 2
CN1 Llangristiolus 5 33 Neuadd Yr Henoed, Llangristiolus
CN2 Cerrigceinwen 5
L1 Cefni 5 12 Neuadd Y Dref Llangefni
CK1 Bryngwran 8 29 Canolfan Gymuned Bryngwran
CK2 Llanbeulan 2
CJ1 Rhosneigr 6 27 Neuadd Bentref Rhosneigr 
CJ2 Maelog 6 28 Canolfan Gymuned Llanfaelog
CM Trewalchmai 10 32 Canolfan Henoed Gwalchmai
EE1 Penrhoslligwy 3 41 Neuadd Gymuned Penrhoslligwy
EE2 Llanallgo 8 42 Neuadd Gymunedol ac Eglwys Moelfre
EF Llaneugrad 7 43 Hen Ysgol Marianglas
EG1 Brynteg 2 44 Neuadd Bentref Brynteg
EG2 Llanbedrgoch 2 45 Y Ganolfan Llanbedrgoch
EG3 Benllech A 4 46 Llyfrgell Benllech
EG4 Benllech B 6 47 Neuadd Gymunedol a Chyn-Filwyr Benllech
EH2 Llanfihangel Tre'r Beirdd 4 49 Ysgoldy Capel Tŷ Mawr, Capel Coch
SA Pentraeth 11 51 Neuadd Goffa Pentraeth
HA Parc a'r Mynydd 2 5 Neuadd Gymuned Llaingoch
HB Porthyfelin 3 6 Neuadd Y Dref Caergybi
B1 Gorllewinol 7 1 Canolfan Gymuned David Hughes, Biwmares 
B2 Dwyreinol 3
B3 Canolog 4
SB1 Llanddona 7 52 Hen Ysgol Llanddona
SB2 Llaniestyn 2
SC1 Llangoed 9 53 Neuadd Bentref Llangoed
SC2 Penmon 2
SD1/2 12 54 Neuadd Y Plwyf Llandegfan
CA1 Llanrhuddlad 7 17 Canolfan Llanfairynghornwy
CA2 Llanfairynghornwy 4
CB1 Llanfaethlu 7 18 Neuadd Griffith Reade, Llanfaethlu
CB2 Llanfwrog 2
CC1 Llanddeusant 6 19 Neuadd Bentref Llanddeusant 
CC2 Llanbabo 2 37 Ysgol Gynradd Carreglefn
CC3 Llantrisant 2 19 Neuadd Bentref Llanddeusant
CC4 Llechcynfarwy 2 20 Ysgoldy Capel M C Carmel 
CD Llanfachraeth 8 21 Neuadd Bentref Llanfachraeth
EB1 Llanfechell 8 36 Canolfan Gymuned Llanfechell
EB2 Carreglefn 3 37 Ysgol Gynradd Carreglefn
EI1 Coedana 2 50 Caffi Stesion Llannerchymedd
EI2 Rhodogeidio 3 50 Caffi Stesion Llannerchymedd
EI3 20 Ysgoldy Capel M C Carmel 
EI4 Llannerchymedd 8 50 Caffi Stesion Llannerchymedd
HC Y Dref 2 7 Neuadd Eglwys Santes Fair, Caergybi
HD Ffordd Llundain 2 8 Wow Training, Caergybi
HE Morawelon 2 9 Neuadd Gymunedol Dewi Sant, Caergybi
X1 Gwledig 5 2 Neuadd Goffa Amlwch 
X2 Y Dref 5 3 Neuadd Goffa Amlwch 
X3 Y Borth 5 4 Hen Ysgol Porth Amlwch 
EA1 Cemaes 9 35 Neuadd Bentref Cemaes
EA2 Padrig 2
EC1 Rhosybol 7 38 Canolfan Gymuned Rhosybol
EC2 Llandyfrydog 3 39 Ysgoldy Capel M C Parc Llandyfrydog
ED1 Eilian 6 40 Neuadd Bentref Penysarn
ED2 Llwyfo 5
HF Maeshyfryd 3 10 Canolfan Gymuned Millbank
HG Kingsland 2 11 Canolfan Gymuned Kingsland
CF Rhoscolyn 8 23 Neuadd Eglwys St Gwenfaen, Rhoscolyn
CG Trearddur 12 24 Neuadd Gymuned Trearddur