Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cais Porthladd Rhydd Ynys Môn


Cofrestrwch eich cefnogaeth

Fel y cyngor, rydym yn gofyn i chi gefnogi'r cais a dangos eich cefnogaeth i'r cyfle unwaith mewn oes hwn i'r rhanbarth trwy gofrestru eich cefnogaeth.

Cofrestru cefnogaeth ar gyfer Porth Rhad Môn

Cefndir

Gall sicrhau statws porthladd rhydd sicrhau newidiadau trawsnewidiol, go iawn ar gyfer cymunedau ledled Ynys Môn a’r rhanbarth ehangach yng Ngogledd Cymru.

Mae cais Ynys Môn am Ryddport wedi'i gyflwyno i lywodraethau'r DU a Chymru.

Wedi’i ddatblygu ar y cyd gan Gyngor Sir Ynys Môn a Stena Line – perchnogion Porthladd Caergybi ac yn gyflogwr sylweddol yn lleol ers 27 mlynedd – mae ganddo’r potensial i roi hwb i’r economi leol, ranbarthol a chenedlaethol a hynny yn ystod cyfnod ansicr.

Mae Porthladdoedd Rhydd yn tynnu’r rhwystrau masnachu ac yn darparu hawddfreintiau sy’n symleiddio’r ffordd y gall busnesau weithredu. Yn ôl amcangyfrifon modelu cychwynnol, byddai’r porthladd rhydd yn denu gwerth £1 biliwn o fuddsoddiad sydd wir ei angen a fyddai’n cynnwys swyddi cyflogau uchel a thua 3,500 i 13,000 ar draws y rhanbarth.

Mae’r cyngor sir wedi gofyn i’r ddwy Lywodraeth am eu cefnogaeth yn ei lythyr o gefnogaeth ei hun dros y cais uchelgeisiol.

Byddai statws porthladd rhydd hefyd yn rhoi hwb sylweddol i Raglen Ynys Ynni'r Cyngor Sir - sydd â’r bwriad o weithredu fel hwb ar gyfer ymchwil ynni carbon isel a datblygiad, cynhyrchiant arloesol a gwasanaethu - ac mae’n cefnogi targed uchelgeisiol y Cyngor o gyflawni ei darged sero net erbyn 2030.

Mae Ynys Môn wedi dioddef diffyg twf ac wedi colli nifer o swyddi dros nifer o flynyddoedd wrth i gannoedd o swyddi cyflogau da, a oedd yn arfer bod yn swyddi diogel, ddiflannu o nifer o sectorau.

Gallai statws porthladd rhydd helpu i atal y dirywiad hwn yn ein cymunedau gan sicrhau na fyddai’n rhaid i bobl ifanc yn enwedig adael eu cymunedau i chwilio am waith a fyddai yn ei dro yn ehangu ac yn cryfhau’r iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yma ar yr ynys.

Mae’r cais Porthladd Rhydd yn cael ei gefnogi gan 17 o fusnesau mawr o amrywiaeth o wahanol sectorau a diwydiannau yn cynnwys Rolls Royce, Bechtel a Last Energy ynghyd â phartneriaid addysgol mawr megis Prifysgol Bangor. Gobeithir hefyd y byddai hyn yn arwain at sefydliad parth tollau diogel yng Nghaergybi ac ar safleoedd eraill yn Ynys Môn wrth i drefniadau treth a thollau arbennig geisio denu buddsoddiadau domestig a rhyngwladol.